Šperos.lt > Finansai > Auditas > Audito konspektai
Audito konspektai

(17 darbai)

Apskaita ir auditas (2)Piniginių vertybių apskaitos ypatumai. Piniginių operacijų dokumentavimas. Piniginių vertybių likučių nustatymas apskaitoje. Inventorizacija. Darbo užmokesčio išmokėjimo apskaita. Įmonių organizacinių struktūrų bei ekonominių ryšių įtaka apskaitai. Vidinės (valdymo) apskaitos ypatumai ir papildomi privalumai. Valdymo apskaitos funkcijos. Svarbiausios sritys valdymo apskaitos informacijai pritaikyti. Valdymo apskaitos tikslai. Valdymo apskaitos uždaviniai. Valdymo apskaitos ataskaitų informuotumas. Savikainos kalkuliavimas ir duomenų paskirstymas bei informacijos panaudojimas. Auditas, jo atsiradimas ir išplitimas. Audito atsiradimo priežastys, tikslai. Audito teorija, jos sudėtis, rūšys. Auditorių profesiniai reikalavimai. Audito procesas ir jo rezultatai. Audito stadijos, etapai. Audito planavimas. Audito programos. Audito operacijos. Audito dokumentai. Audito išvada. Skaityti daugiau
Atsargų auditas (2)Atsargų audito tikslai ir tvirtinimai. Atsargų audito planavimas. Darbo dokumentai, naudojami atliekant auditą. Audito procedūros ir metodika. Atsargų inventorizacijos ypatumai. Auditoriaus išvada apie atsargų atvaizdavimo finansinėje apskaitoje ir atskaitomybėje teisingumą. Atsargų audito ryšys su įmonės finansinių rezultatų auditu. Skaityti daugiau
AuditasAudito įmonių paslaugos. Nepriklausomo audito reglamentavimas. Audito ir peržvalgos palyginimas. Atsakomybė už finansinės atsakomybės teisingumą. Audito sutartis ir verslo rizikos vertinimas. Sutartis ir audito rizika. Audito rizikos valdymas. Naujas audito rizikos įvertinimo modelis. Audito rizikos nustatymas pagal verslo įvertinimą. Vidaus kontrolės vertinimas ir audito rizika. Vidaus kontrolės tikslai ir apribojimai. Įgimtos ir kontrolės rizikos ryšys. Reikšmingumas auditui ir finansinei atskaitomybei. Reikšmingumo planavimas. Reikšmingumas finansinių priemonių auditui. Toleruotina klaida. Informacijos iškraipymų įvertinimas. Pobalansinių įvykių auditas. Koreguojantys pobalansiniai įvykiai. Nekoreguojantys pobalansiniai įvykiai. Faktai, paaiškėję po finansinės atskaitomybės paskelbimo. Viešas vertybinių popierių pardavimas. Pobalansiniai įvykiai ir vadovybės pareiškimai. Vadovybės pareiškimai svarbus audito įrodymas. Auditoriaus veiksmai, kai vadovybė atsisako pateikti pareiškimus. Atsargų inventorizacija finansinio audito metu. Atsargų audito tikslai ir tvirtinimai. Dalyvavimo inventorizacijoje planavimas. Auditoriaus dalyvavimo inventorizacijoje ataskaita. Atsargų analizės rodikliai. Auditoriaus išvados. Auditoriaus išvada ir ataskaita. Audito atranka. Analizės taikymas finansiniam auditui. Sistemos strategijos analizė. Verslo proceso analizė. Verslo analizė ir finansinė atskaitomybė. Analizės taikymas finansiniam auditui. Sistemos strategijos analizė. Verslo proceso analizė. Verslo analizė ir finansinė atskaitomybė. Auditoriaus darbo dokumentai. Darbo dokumentų forma. Šiuolaikinės darbo dokumentų formos. Ilgalaikio materialiojo turto audito ypatumai. Įsigijimo vertės nustatymas. IMT nusidėvėjimas. IMT remontas ir pertvarkymas. IMT audito tikslai ir tvirtinimai. Ilgalaikio materialiojo turto audito planavimas. Planavimo įtaka darbo dokumentams. Ilgalaikio materialaus turto audito procedūrų nuoseklumas. Procedūrų nuoseklumas. IMT inventorizacinės medžiagos vertinimas. Atsargų audito reglamentai. Audito standartai. Inventorizacijos stebėjimas. Pinigų auditas. Apskaitos politika. Balanso auditas. Pirkėjų skolų auditas. Skolų nustatymo metodai. Savininkų nuosavybės auditas. Įstatinis kapitalas. Rezervai. Dividendai. Pelno (nuostolio) paskirstymas. Vadovybės tvirtinimų tikrinimas. Pardavimo pajamų auditas. Pardavimo sąnaudų auditas. Veiklos pajamų ir sąnaudų auditas. Pelno mokesčio įstatymas apie sąnaudas. Pinigų srautų ataskaitos auditas. Investicinės veiklos pinigų srautai. Skaityti daugiau
Auditas (13)Audito sistema. Audito būklės vertinimas. Veiksniai, turintys įtakos audito efektyvumui. Auditorių teikiamos paslaugos. Auditinio darbo organizavimas. Auditinės veiklos nuoseklumas. Audito komitetai. Audito planas. Auditorių darbo dokumentai. Auditorių darbo dokumentų tipai. Auditoriaus ataskaita. Informacinė audito bazė ir jos naudojimas. Natūrinių objektų informacinės savybės. Dokumentų įrodomoji reikšmė. Dokumentų tikrinimo tvarka. Audito metodika. Audito supratimas ir sistema. Auditinės veiklos būtinumas. Audito kilmė ir jo raidos etapai. Audito sistema ir formos. Audito sistema. Audito formos. Audito sistemos elementai. Vidinė kontrolė. Vidinis auditas. Nepriklausomas auditas. Valstybės auditas. Tarptautiniai audito standartai ir tarptautinės organizacijos. Tarptautiniai vidinio audito standartai. Tarptautiniai nepriklausomo audito standartai ir direktyvos. Europos sąjungos aštuntosios direktyvos reikalavimai. Pagrindinių valstybės audito principų limos deklaracija. Tarptautiniai valstybės audito standartai. Tarptautinės vidinio audito organizacijos. Vidinių auditorių institutas Europos vidinio audito institucijų konfederacija. Tarptautinės buhalterinės apskaitos ir nepriklausomo audito organizacijos. Tarptautinė buhalterių federacija. Tarptautinių apskaitos standartų komitetas. Tarptautinis audito praktikos komitetas. Europos sąjunga. Tarptautinės valstybės audito organizacijos. Intosai. Eurosai. Vidinio audito ypatumai ir funkcijos. Vidinio audito funkcijos. Vidinio audito nuoseklumas. Patikrinimas. Įvertinimas ir rekomendacijos. Ataskaita. Vidinio audito darbo dokumentai. Vidinių ir išorinių auditorių bendradarbiavimas. Auditinės veiklos pagrindas. Audito rūšys. Audito testai. Audito rizika. Audito atranka. Audito įrodymai. Auditinis įvertinimas. Tikras ir teisingas vaizdas. Nusikalstamo buhalterinės apskaitos tvarkymo supratimas. Procedūrų grafikas (audito programa). Auditoriai ir jų darbo organizavimas. Auditoriai ir jų darbo reglamentavimas. Valstybės auditorius. Vidinis auditorius. Nepriklausomas auditorius. Auditorių profesinė etika. Valstybės auditorių profesinė etika. Vidinių auditorių profesinė etika. Nepriklauso auditoriaus profesinė etika. Audito įmonės. Auditinių firmų personalas. Auditorių ir audituojamųjų santykiai. Sutartis atlikti auditą. Audito įmonės laiško klientui pavyzdys. Auditorių ir kliento darbuotojų santykiai. Medžiaga, kurią reikia pateikti iki audito pradžios. Audito rezultatų įforminimas. Kontrolės informacijos formavimas. Auditoriaus išvada. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto kontrolė. Ilgalaikio materialaus turto kontrolė. Kasos operacijų kontrolė. Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir išmokėjimo kontrolė. Banko operacijų kontrolė. Atsargų kontrolė. Turto inventorizacija. Inventorizacijų atlikimo tvarka. Inventorizacijos rezultatų įforminimo tvarka. Audito rūšys. Audito testai. Audito rizika. Audito atranka. Audito įrodymai. Audito įvertinimas. Tikras ir teisingas vaizdas. Nusikalstamo buhalterinės apskaitos tvarkymo supratimas. Procedūrų grafikas (audito programa). Audito rezultatų įforminimas. Kontrolės informacijos formavimas. Auditoriaus išvada. Audito sistemos elementai. Vidinė kontrolė. Vidinis auditas. Nepriklausomas auditas. Valstybės auditas. Audito supratimas ir sistema. Auditinės veiklos būtinumas. Audito kilmė ir jo raidos etapai. Audito sistema ir formos. Auditoriai ir jų darbo organizavimas. Auditoriai ir jų darbo reglamentavimas. Auditorių profesinė etika. Audito įmonės. Audito įmonių personalas. Auditorių ir audituojamųjų santykiai. Sutartis atlikti auditą. Audito įmonės laiško klientui pavyzdys. Auditorių ir darbuotojų santykiai. Medžiaga, kurią reikia pateikti iki audito pradžios. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto kontrolė. Ilgalaikio materialaus turto kontrolė. Kasos operacijų kontrolė. Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir išmokėjimo kontrolė. Banko operacijų kontrolė. Atsargų kontrolė. Tarptautiniai audito standartai ir tarptautinės organizacijos. Tarptautiniai vidinio audito standartai. Tarptautiniai nepriklausomo audito standartai ir direktyvos. Pagrindinių valstybės audito principų Limos deklaracija. Tarptautiniai valstybės audito standartai. Tarptautinės vidinio audito organizacijos. Tarptautinės buhalterinės apskaitos ir nepriklausomo audito organizacijos. Tarptautinės valstybės audito organizacijos. Turto inventorizacija. Inventorizacijų atlikimo tvarka. Inventorizacijos rezultatų įforminimo tvarka. Vidinio audito ypatumai ir funkcijos. Vidinio audito funkcijos. Vidinio audito nuoseklumas. Vidinio audito darbo dokumentai. Vidinių ir išorinių auditorių bendradarbiavimas. Audito supratimas ir sistema. Auditinės veiklos būtinumas. Audito formos. Audito sistema. Turto inventorizacija. Inventorizacijų atlikimo tvarka. Inventorizacijos rezultatų įforminimas. Audito sistemos elementai. Vidaus kontrolė. Vidaus auditas. Nepriklausomas auditas. Valstybinis auditas. Tarptautinės audito organizacijos ir standartai. Tarptautinės vidaus audito organizacijos. Tarptautinės buhalterinės apskaitos ir nepriklausomo audito organizacijos. Tarptautinės valstybės audito organizacijos. Tarptautiniai vidaus audito standartai (TVAS). Tarptautiniai nepriklausomo audito standartai ir direktyvos. Pagrindinių valstybės audito principų LIMOS deklaracija. Tarptautiniai valstybės audito standartai. Vidaus kontrolės organizavimas įmonėje. Vidaus kontrolės (VK) elementai. Vidaus kontrolės apimtis. Veiksniai, įtakojantys VK būklę. Vertinimo rodiklių taikymas atliekant auditą ir VK. Vidaus audito (va) ypatumai ir funkcijos. VA funkcijos. VA-ių profesinė etika. VA nuoseklumas. VA darbo dokumentai. Vidaus ir išorinių auditorių bendradarbiavimas. Nepriklausomo audito darbo organizavimas. Auditoriai ir jų darbo organizavimas. Nepriklausomo auditoriaus profesinė etika. Audito įmonės. Auditoriaus ataskaita. Auditoriaus išvada. Auditinės veiklos pagrindas. Audito tikslai. Audito rizika. Audito atranka. Audito įrodymų surinkimas ir įvertinimas. Dokumentų tikrinimo tvarka. Audito įrodymai. Kontrolės informacijos formavimas. Reikšmingumo įvertinimas. Nusikalstamo buhalterinės apskaitos tvarkymo supratimas. Turtinės žalos nustatymas. Skaityti daugiau
Auditas (14)Audito samprata, tikslai, klasifikavimas. Istorinė audito apžvalga. Naudojamos sąvokos. Audito samprata. Audito reikšmė. Būtinumas. Tikslai. Audito klasifikavimas. Audito sistemos elementai. Apskaitos ir audito ryšys. Audito samprata. Skaityti daugiau
Auditas (19)Kokie finansinių ataskaitų audito tikslai? Ko reikia pagal LR audito nuostatus norint tapti auditoriumi? Kuo pasireiškia audito rizikos atranka? Ką turi pirmiausiai daryti audito firma gavusi pasiūlymą atlikti auditą? Kokie dalykai aptariami auditoriaus įsipareigojimų laiške? Kokiais atvejais prarandama auditoriaus nepriklausomybė? Į ką auditorius turi neatsižvelgti nustatydamas mokestį už savo paslaugas. Kokia veikla neturėtų užsiimti profesionalus auditorius? Ką draudžia etinis objektyvumo reikalavimas? Kada galima perlaikyti neišlaikytą auditorijas kvalifikacinį egzaminą? Kaip reglamentuoja audito firmą LR audito įstatymas? Kokios procedūros nėra atliekamos renkantis klientą? Koks išskirtinis audito firmos partnerio bruožas? Kas yra audito firmos klientas Kokias teises turi auditoriai? Kokia informacija gauta audito metu nebus laikoma konfidencialia ir jai atskleisti nereikės kliento sutikimo? Kas gali suteikti auditoriaus kvalifikaciją? Kam priklauso audituojant įmonę sudaryti darbo popieriai? Kas atsako už įmonės paruoštas finansines ataskaita? Į ką auditorius nekreipia dėmesio sudarydamas audito planą ? Kokie revizijos praktiniai uždaviniai? Kokios audito firmos paslaugos, susijusios su auditine veikla? Ko nekeičia kompiuterinių informacinių sistemų taikymas? Kokios vyriausių auditorių pozicijos.? Kokios finansų ir investicijų ciklo sąskaitos? Iš kur gaunama informacija apie nuolatinius klientus? Ko reikalauja apskaitininkų profesijos tikslai? Ką garantuoja geras audito planas? . Kam reikalingi kontrolės procedūrų testai? Kokių procedūrų auditorius neatliks, jei labai gera vidinės kontrolės sistema? Ką vadiname audito rizika? Kokios yra rizikos rūšys? Kokiems įrodymams naudojamos analitinės procedūros? Koks analitinių procedūrų tikslas planuojant auditą? Kam turi įtakos audito programa? Kurią riziką valdo ir kontroliuoja auditoriai? Ką vadiname toleruotina paklaida? Koks yra pagrindinis audito popierių tikslas? Kokie audito darbo popieriai? Koks audito procedūrų tikslas? Kokios audito procedūros? Kokie veiksniai didina apgaulės ir klaidų riziką? Kokie dalykai išdėstomi audito programoje? Kokie įrodymai mažiausiai patikimi? Kokie įrodymai labiausiai įtikinami? Kokią procedūrą atliekant tikrinamas duomenų tarpusavio ryšys? Kokie specifiniai kontrolės tikslai, susieti su buvimo tvirtinimu? Kokiems tikslams naudojamos analitinės procedūros? Kokios pastovių popierių bylos? Kada auditorius gali atsisakyti pateikti išvadą? Nuo ko nepriklauso klaidų ir apgaulės nustatymui papildomų procedūrų parinkimas? Ką įrodo tiesioginis pirkėjo patvirtinimas apie skolos likutį? Koks pgr privalumas važtaraščių numeravimo eilės tvarka? Grįžtamasis dokumentų tikrinimas. Priešakinis dokumentų tikrinimas. Koks pgr dėmesys skiriamas pinigų ir pirkėjų skolų audite? Kuo auditorius neturi rupintis, jei pirkėjų isiskolinimo suma yra patvirtinta iki fin. metu pabaigos? Kokia geriausia procedūra neužfiksuotų skolų buvimui nustatyti? Kokios mažiausiai tikėtinos iki fin metų pabaigos audito procedūros? Kokiose įm-ėse atsargų skaičiavimą labiau priimtina atlikt iki metų pabaigos? Kokia duomenų bazė skolų tiekėjams pilnumui nustatyti? Kokius įrodymus teikia įsigyjimo ir sunaudojimo cikle taikomas esminės procedūros? Į ką reikia kreipti ypatingą dėmesį tikrinant įsiskolinimo tiekėjams sąskaitą? Kokias procedūras auditorius pasirinks tikrindamas įsiskolinimą tiekėjams? Kokį įrodyma gauna auditorius atlikęs atsargų kontrolinį skaičiavimą? Kokį įrodyma gauna auditorius atlikęs kontrolinį skaičiavimą ir sutikrinęs su inventorizacijos duomenimis? Kokia procedūra taikoma atsargų kiekiui audituiti ir pasenusioms ar sugadusioms atsargoms aptikti? Kokios procedūros naudojamos parduotų prekių savikainai patikrinti ir specialiems bei detaliems įrodymam gauti? Parduotų prekių savikainos nustatymui naudojamos procedūros? IT nusidėvėjimo skaičiavimo tikrinimui atliekamos procedūros? Kokios pajamų ciklo sąskaitos? Iš kur gaunama info apie vid kontorlės struktūrą? Kokius testus asirink auditorius jei kontrolės rizika maksimali? Neigimas skolų patvirtinimas. Kokias procedūras reikia atlikti nutarus skolų patvirtinimą siųsti iki metų pabaigos? Į sąnaudas nepagrįstai nurašytas abejotinos pirkėjų įsiskolinimas? Avansu gautos sumos priskiriamos pajmoms. Veiklos sąnaudos priskiriamos turto įsigijimo savikainai. IT-o perleidimas užregistruojamas kaip pardavimai. Nebaigtos g-bos arsargų kontrolės tikslumui nustatyti atliekamos procedūros. Gamybos ciklo sąskaitos. Kokį kl. pateiksite norėdami įvertinti gamybos ciklo vidinės kontrolės pilnumą? Nebaigtos gamybos atsargų kontrolės pilnumui nustatyti atliekamos procedūros. Darbdavys iš savo lėšų sumoka per didelę dalį ligos pašalpos. Prekėmis suteikta labdara užregistruota kaip ataskaitinio laikotarpio pardavimai. Priskaičiuota per didelė apmokėjimo už atostogas suma. DU kontrolės tikslumo tikrinimui atliekamos procedūros. Meistro paruoštos savaitinės ataskaitos apie panaudotos medžiagos ir tiesioginį darbą peržiūri cecho viršininkas. Koks šios kontrolės tikslas? DU žiniaraštį pasirašo jį rengęs dt, o prieš atlyginimų išmokėjimą- patvirtina atsakingas dt. Koks šios kontrolės tikslas? Kokius dalykus apima santykinių dydžių analizės DU tiksle? Kokius dalykus apima tendencijų testai, taikomi DU tiksle? Prisk ir pervesta pagal paskirtį per maža soc.darudimo mokesčių suma? Ateinančio laikot sąnaudos prskiriamos atask laikotarpio sąnaudoms. Neužregistruotos sukauptos palūkanos.Ką pakeitė balansas? Apskaitoje neužfiksuotos beviltiškų skolų sąnaudos Kaip atliekamas medžiagų kiekio, priskirto nebaigtai gamybai, tikrinimas? Kokia procedūra mažiausiai naudinga tikrinant atsargų įvertinimą. Su kuo tiesiogiai susijusi parduotų prekių savikainos sąskaita? Kokia tvarka įmenėje gaminamos prekės juda per sąskaitas? Kokia procedūrą greičiausiai taikys įmonė norėdama užtikrint kad pagrįstos gamybos operacijos būtų butinai užfiksuotos? Gamybinė įm-ė taiko periodinį atsargų apsk būdą. Kaip atvaizduojamas likučių pakitimas? Koks kontrolės elementas tikrinamas atliekant priešakinį vidaus važtaraščių sutikrinimą su gamybos išlaidų žurnalais? Ką turi atskitri efektyvi DU funkcijos vidinė kontrolė? Kaip patikrint ar kiekvienas darbuotojas nurodytas įm-ės DU žiniarašty yra realiai dirbantys? Kokios f-ijas gali vykdyt DU skyrius? Kuo turi įsitikint auditorius, kai tikrina ar DU dydis yra nustatytas darbo sutarty, ar direktoriaus įsakymu? Kuo siekiama kai įm-ės cecho meistrui atsiunčiama DU žiniaraščio kopija? Kam daugiausiai skiriama dėmesio nagrinėjant balanso nuosavybės savininkių dalį? Kur turi parodytas investicijų vertės sumažėjimas? Su kuo reikia sutikrinti bendrovės akcinio kapitalo pakitimus? Ką auditorius tikrina atlikdamas priešakinį palūkanų sąnaudų sutikrinimą su DK sąskaitomis? Pakilus akcijų kursui biržoje buhalteris padidina įstatinį kapitalą.kaip turi pasielgti auditorius? Kokia audito procedūra mažiausiai tinka audituojant nematerialųjį turtą? Ką galėtų reikšti, jei auditorius tikrindamas įmonės palūkanų sąnaudas pastebėjo, kad apskaitoje užfiksuotos sąnaudos yra didesnės, nei rodo jo apskaičiavimai? Akcijos klasifikuojamos kaip trumpalaikis turtas. Kokį geriausią įrodymą dėl klasifikavimo tinkamumo gali gauti auditorius? Kokia data rašoma audito išvadoje? Kokia inventorizacijos rezultatų įtaka finansinės atskaitomybės rodikliams? Kaip nustatoma audito rizika? Kokia priklausomybė tarp svarbumo ir audito rizikos? Kada pateikiama sąlyginė išvada? Prekių perdavimas konsignatoriui registruojamas kaip pardavimas.kaip tai keičia balansą? Auditorių rūmai. Kokios nuobaudas gali skirti auditorių garbės teismas už auditorių profesinės etikos kodekso pažeidimus? Kuo gali dirbti auditorius pradėjęs audito veiklą? Kam turi priklausyti pagal LR Audito įstatymą, kontrolinis audito įmonės akcijų paketas? Kas turi įtakos neaptikimo rizikai? Kas veikia kontrolės riziką? Ka turi tirt auditorius, jei veiklos tęstinumo prielaida yra abejotina? Kaip auditoriai vertina reikšmingumą? Kokie reikšmingumo nustatymo būdai? Kuo remiantis nustatomas reikšmingumas? Kapitalo rodikliai? IT mokumo rodikliai? Ką rodo pinigų srautų iš įm-ės ūkinės veiklos sumažėjimas? Kaip skiriamas auditas pagal funkcinį požymį? Ką vadiname audito standartu? Kokie yra finansinių ataskaitų audito kriterijai? Koks valdymo audito pagrindinis tikslas? Kokie nuolatinio audito trukumai? Kaip klasifikuojamos klaidos pagal turinį? Kaip klasifikuojamos klaidos pagal atsiradimo būdą? Kokiose įmonėse įgimta rizika mažesnė? Koks požymis rodo didelę riziką? Koks požymis rodo mažą ir vidutinę riziką? Kokie yra finansinių ataskaitų tvirtinimai? Kas atsako už finansinę atskaitomybę? Kokie yra atrankos metodai? Kaip klasifikuojamas auditas laiko atžvilgiu? Kaip klasifikuojamas auditas pagal apimtį ir atlikėjus. Kaip klasifikuojamas auditas pagal privalumą. Kokie audito sistemos elementai? Kada rašoma besąlyginė auditoriaus išvada? Kada rašoma sąlyginė arba neigiama auditoriaus išvada? Skaityti daugiau
Auditas (2)Audito profesinės etikos dalis. Audito klasifikacija. Kompanijos ir įmonės politikos auditas. Socialinis auditas. Prognozinis auditas. Įmonės veiklos tęstinumo arba bankroto tikimybės auditas. Klaidos finansiniame darbe. Reikšmingumas. Audito darbo popieriai. Mokesčių auditas. Pinigų auditas. Pinigų audito tikslai ir tvirtinimas. Kasos audito metodikos ypatumai. Kasos pajamų tikrumas. Kasos išlaidų auditas. Savininkų ir nuosavybės įsipareigojimų auditas. Vidinės kontrolės klausimynas pirkimams. Atsargų auditas. Atsargų audito tikslai ir tvirtinimai. Įmonių valdymas vidaus audito aspektu. Audito medžiagos pateikimas klientui. Skaityti daugiau
Auditas (20)Audito samprata, reikšmė, būtinumas, aplinka, tikslai. Audito reikšmė. Audito būtinumas. Tikslai. Audito aplinka. Audito klasifikavimas ir sistemos elementai. Auditų pagal funkcinį požymį ypatumai. Audito sistema. Auditorių ir klientų santykių reguliavimas. Audito teisiniai pagrindai. Audito etapai. Atsargų audito programa. Darbo dokumentai. Audito testai ir procedūros. Audito testų apibūdinimas, reikšmė ir klasifikavimas. Audito procedūros. Audito reikšmingumas. Finansinių duomenų reikšmingumas. Klaidų reikšmingumas. Reikšmingumo nustatymo būdai. Audito įrodymai. Įrodymų apibūdinimas ir reikšmė. Įrodymų rinkimas ir įvertinimas. Vidaus kontrolės sistema ir vidaus auditas. Audito rizikos. Rizikų klasifikavimas. Įgimta rizika. Kontrolės rizika. Neaptikimo rizika. Maža, vidutinė ir didelė rizika. Įprastinė ir specifinė rizikos. Auditoriaus išvada ir ataskaita. Išvados apibūdinimas, reikšmė. Mokesčių auditas. Auditorius nustato. Skaityti daugiau
Auditas (22)Audito apibrėžimas. Audito reikšmė. Audito tikslai. Audito reglamentavimas. Audito raida. Audito klasifikavimas. Audito sistemos elementai. Auditoriai ir audito įmonės. Auditorius ir jo vaidmuo. Auditoriaus savybės ir elgesio normos. Auditorių ir audito įmonių veikla, teisės, pareigos ir atsakomybė. Auditorių veikla, teisės, pareigos ir atsakomybė. Audito įmonių veikla, teisės ir atsakomybė už atliktą auditą. Audito organizavimas. Audito etapai. Audito plano ir programų sudarymas. Audito testai ir procedūros. Audito testų apibūdinimas, reikšmė, klasifikavimas. Audito procedūros. Audito rizikos ir reikšmingumas. Audito rizikos apibrėžimas ir reikšmė. Audito rizikų klasifikavimas. Veiksniai, turintys įtakos audito rizikai. Audito reikšmingumas. Audito įrodymai ir jų rinkimo būdai. Audito įrodymų samprata. Audito įrodymų reikšmė, pakankamumas, tinkamumas ir patikimumas. Audito duomenų atranka. Audito duomenų atrankos samprata. Atrankos būdai. Atrankos etapai. Auditoriaus darbo dokumentai. Audito darbo dokumentų apibūdinimas ir reikšmė. Darbo dokumentų funkcijos, forma ir turinys. Auditoriaus išvada ir ataskaita. Išvados apibūdinimas, reikšmė ir rekvizitai. Išvados struktūra. Pagrindinės auditoriaus išvados dalys. Auditoriaus išvados dalys. Išvadų rūšys. Besąlyginė auditoriaus išvada. Besąlyginė auditoriaus išvada su dalyko apibrėžimo pastraipa. Sąlyginė auditoriaus išvada. Neigiama išvada. Atsisakymas pareikšti nuomonę. Veiksniai, lemiantys išvadų rūšis. Auditoriaus ataskaita. Skaityti daugiau
Auditas (3)Audito supratimas ir sistema. Auditinės veiklos būtinumas. Audito kilmė ir jos raidos etapai. Audito sistema. Tarptautiniai audito standartai ir tarptautinės organizacijos. Tarptautiniai vidaus audito standartai. Tarptautiniai nepriklausomo audito standartai ir direktyvos. Pagrindinių valstybės audito principų Limos deklaracija. Tarptautiniai valstybės audito standartai. Tarptautinės vidaus audito organizacijos. Tarptautinės buhalterinės apskaitos ir nepriklausomo audito organizacijos. Tarptautinės valstybės audito organizacijos. Vidaus audito ypatumai ir funkcijos. Vidaus audito funkcijos. Vidaus audito nuoseklumas. Vidaus audito darbo dokumentai. Vidaus ir išorinių auditorių bendradarbiavimas. Auditinės veiklos pagrindai. Audito rūšys. Audito testai. Audito rizika. Audito atranka. Tikras ir teisingas vaizdas. Nusikalstamo buhalterinės apskaitos tvarkymo supratimas. Auditoriai ir jų darbo organizavimas. Auditoriai ir jų darbo reglamentavimas. Auditorių profesinė etika. Audito įmonės. Audito įmonių personalas. Skaityti daugiau
Auditas (4)Auditorių asociacija ir Audito ir apskaitos institutas. Audito ir audito įmonių registrų tvarkymo taisyklės. Auditorių rūmai. Audito įstatymas Skaityti daugiau
Auditas (6)Išorinis auditas. Auditorių nepriklausomumas. Audito įmonių nepriklausomumas. Auditoriaus atsakomybė klientui. Audito rizika. Įgimta rizika. Kontrolės rizika. Neaptikimo rizika. Reikšmingumas auditui. Vidaus kontrolės įvertinimas. Vidaus kontrolės sistema. Vidaus kontrolės aplinka. Vidaus kontrolės procedūros. Vidaus kontrolei yra būdingi apribojimai. Audito įrodymai (evidence), kas tai ir procedūros. Testai. Kontrolės testai. Auditoriaus darbo dokumentai. Darbo dokumentai paprastai aprėpia tokią informaciją. Darbo dokumentai skirstomi į dvi svarbias rūšis. Darbo dokumentų rengimas. Darbo dokumentai yra audito įmonės nuosavybė. Audito atranka. Vadovybės pareiškimai. Pobalansiniai įvykiai. Atskaitomybės straipsnio auditas. Audito tikslai ir tvirtinimai. IMT audito procedūros. IMT inventorizacijos medžiagos tikrinimas. Atsargų auditas. Atsargų įkainojimo būdai. Atsargų sunaudojimo apskaitos būdai. Atsargų audito tikslai, tvirtinimai, išvados. Auditoriaus darbo dokumento atsargų auditui. Auditoriaus dalyvavimas inventorizacijoje. Kontrolės procedūros. Pinigų auditas. Pinigų audito tikslai. Pinigų audito tvirtinimai. Auditas pinigų kasoje. Banko operacijų auditas. Pirkėjų skolų auditas. Pirkėjų skolų audito tikslai. Skolų audito metodika. Skaityti daugiau
Auditas (9)Auditas. Audito reikšmė svarbi šiose srityse. Pagrindinė paskirtis. Auditas būtinas šiais atvejais. Pagrindinis audito tikslas. Pagrindiniai audito uždaviniai. Audito atsiradimas. Audito atsiradimo aplinkybės. Audito raidos ypatybės. Audito rūšys. Audito etapai. Auditoriaus verslo etika. Audito testai ir procedūros. Audito sistema ir jos elementai. Audito įrodymai. Auditoriaus darbo dokumentai. Audito rūšių klasifikavimas. Audito rizika ir jos rūšys. Skaityti daugiau
Auditas LietuvojeAudito atsiradimo ištakos. Lietuvos audito sistemos kūrimo reikšmingiausios datos ir įvykiai. Audito tikslai. Apskaitos sistema. Valdymo apskaita. Apskaitos ir audito ryšys. Dviejų apskaitos rūšių (valdymo ir finansinės) informacijos naudojimas audito procese. Svarbiausi bendrieji apskaitos principai. Finansinės atskaitomybės auditas. Standartai. Postulatai. J. Sokolovas pasiūlė dešimt naujų audito postulatų. Auditorių rengimas Lietuvoje. Lietuvos auditorių rūmai. Auditorių rūmų lėšų šaltiniai. Auditorių rūmų pareigos. Auditorių rūmų nariais tampa. Auditorių rūmų nariai turi teisę. Skaityti daugiau
Ilgalaikio turto auditasIlgalaikio materialiojo turto auditas. Temos tikslas – paaiškinti ilgalaikio turto audito tikslus, pagrindinius uždavinius ir šio audito organizavimo ypatumus. Ilgalaikio materialiojo turto vidaus kontrolės įvertinimas. Ilgalaikio materialiojo turto inventorizacija. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos išsamumas. Ilgalaikio materialiojo turto įvertinimas. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tikslumas ir tvarkymas laiku. Kontroliniai klausimai. Pajamų ir sąnaudų registravimo auditas. Temos tikslas – paaiškinti pajamų ir sąnaudų registravimo audito tikslus, uždavinius ir šio audito organizavimo ypatumus. Skolų įmonei ir įmonės skolų auditas. Savininkų nuosavybės auditas. Skaityti daugiau
Vidaus auditasVidaus audito apibrėžimai, esmė, tikslai, funkcijos, klasifikavimo požymiai, vidaus audito etapai, planavimas ir strategija, rezultatų įvertinimo kriterijai, audito ataskaitų rūšys, poauditinė veikla, vidaus auditorių profesinės etikos kodeksas. Skaityti daugiau
Vidaus kontrolė ir vidaus auditasVidaus kontrolė. Vidaus auditas. Vidaus audito tarnyba. Vidaus audito tarnybos steigimas. Vidaus audito tarnybos vadovas. Vidaus auditorių kompetencija. Skaityti daugiau