Šperos.lt > Finansai > Auditas > Audito kursiniai darbai
Audito kursiniai darbai

(19 darbai)

2004 metų finansinės atskaitomybės auditas: UAB "Autosabina"UAB "Autosabina" veiklos aprašymas. Trumpa įmonės istorija. Valdymo struktūra. Darbuotojai. Įmonės veiklos charakteristika. Realizavimo rinka ir konkurentai. Makroaplinkos veiksniai įtakojantys įmonės veiklą. Įmonės SSGG įvertinimas. Balanso rodiklių analizė. Pagrindiniai finansiniai ir veiklos efektyvumo rodikliai. Audito rizikos kiekybinis įvertinimas. Materialumo apskaičiavimas. Rizikos veiksniai susiję su įmonės veikla. Ilgalaikio turto remonto sąnaudų auditas. Buvimas – T1. Pilnutinumas – T2. Įgaliojimai – T3. Įvertinimas – T4. Pateikimas ir atskleidimas – T5. Auditoriaus išvada. Laiškas UAB "Autosabina" vadovybei dėl auditoriaus ataskaitos. Auditoriaus ataskaita. Įvadas. Audito apimtis. Auditoriaus išvada bei jos modifikavimo priežastys. Nesutarimai su vadovybe. Neatlikti siūlyti finansinės atskaitomybės koregavimai. UAB"Autosabina" veiklos tęstinumas. Reikšmingos rizikos ir neapibrėžtumai. Pasiūlymai vidaus kontrolės sistemos tobulinimui. Pastebėjimai dėl UAB"Autosabina" apskaitos politikos. Kiti UAB"Autosabina" valdymui svarbūs dalykai. Įvykiai po balanso sudarymo datos. Skaityti daugiau
Auditas (12)Įvadas. Audito rizikos samprata ir klasifikacija. Audito rizikos samprata. Audito rizikos klasifikavimas. Įgimta rizika. Kontrolės rizika. Neaptikimo rizika. Audito rizikos vertinimas. Audito rizikos vertinimo modelių analizė. Klasikinis audito rizikos modelis. ABREMA modelis. Kiti audito rizikos vertinimo modeliai. Audito rizikos vertinimo procedūros ir testai. Priedai (6). Skaityti daugiau
Auditas. Audito atsiradimas, organizavimas, reikšmė ir būtinumasAnotacija. Audito samprata. Audito apibrėžimas. Audito elementai. Audito raida. Audito klasifikacija. Audito organizavimas. Audito skirstymas į etapus. Audito duomenų tipai. Rizika ir klaidos. Skiriami trys pagrindiniai reikšmingumo (materialumo) lygiai. Lietuvoje galiojantys audito norminiai dokumentai. Auditoriaus teisės ir pareigos. Audito esmė ir būtinumas. Audito rinkos apžvalga 2004 m. Išvados. Skaityti daugiau
Audito atranka (2)Įvadas. Audito samprata. Audito duomenų atrankos samprata. Audito duomenų atrankos etapai. Audito atranka. Audito darbo dokumentai. Audito išvada ir audito ataskaita. Skaityti daugiau
Audito rizika ir jos įvertinimasAudito rizika. Įgimta rizika. Kontrolės rizika. Kontrolės rizikos įvertinimo ir supratimo dokumentavimas. Kontrolės testai. Galutinis kontrolės rizikos įvertinimas. Įgimtos ir kontrolės rizikos įvertinimas. Aptikimo rizika. Rizikos ir klaidų materialumo rodikliai. Rizikos koncepcija. Veiksniai turintys įtakos audito rizikai. Audito rizika mažose įmonėse. Rizikos vertinimo anketos. Išvados. Skaityti daugiau
Dokumentinis ir natūrinis auditas: Endriejavo seniūnijaEndriejavo seniūnijos dokumentinis ir natūrinis auditas. Įvadas. Teorinė dalis (informacijos šaltinių apžvalga). Dokumentų tikrinimo reikšmė audito metu. Dokumentų tikrinimo nuoseklumas. Specialiųjų apskaitos dokumentų tikrinimas. Klaidų taisymo tikrinimas dokumentuose ir apskaitos registruose. Dokumentų klastojimo požymių nustatymas. Materialinės žalos nustatymas remiantis dokumentais. Turto inventorizacijos ir jų duomenų reikšmė atliekant auditą. Praktinė (tiriamoji) dalis. Endriejavo seniūnijos dokumentinis ir natūrinis auditas. Išvados. Skaityti daugiau
Finansinė atskaitomybė ir auditasĮvadas. Įmonių finansinės atskaitomybės sudarymas. Įmonių finansinės atskaitomybės sudėtis. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Įmonių buhalterinės atskaitomybės sudarymas. Balanso sudarymas. Pelno (nuostolio) ataskaitos sudarymas. Pinigų srautų ataskaitos sudarymas. Finansinė atskaitomybė – pagrindas išoriniam auditui. Audito apibrėžimas, reikšmė ir tikslai. Audito apibrėžimas. Audito reikšmė. Audito tikslai. Audito klasifikavimas. Finansinis auditas. Finansinės ataskaitos - svarbiausias audito objektas. Finansinių ataskaitų duomenų panaudojimas auditoriaus veikloje. Finansinių duomenų reikšmingumas. Finansinė analizė atliekant auditą. Išvados. Skaityti daugiau
Ilgalaikio materialaus turto auditas: AB "Lietuvos jūrų laivininkystė"Audito planavimo memorandumas. Įmonės ir jos verslo aprašymas. Finansinės atskaitomybės analitinė apžvalga trejų metų. AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" 2003, 2004, 2005 metų vertikali balanso analizė. AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" 2003, 2004, 2005 metų horizontali balanso analizė. AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" 2003, 2004, 2005 metų pelno (nuostolių) vertikali analizė. AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" 2003, 2004, 2005 metų pelno (nuostolių) horizontali analizė. AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" finansinių santykinių rodiklių analizė. AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" bankroto tikimybės įvertinimas trimis laikotarpiais. AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" SWOT analizė (stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės). AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" PEST analizė. Bendras audito rizikos įvertinimas. Materialumo ir toleruotinos klaidos apskaičiavimas bei paskirstymas balanso straipsniams. Rizikų sąrašas. Ilgalaikio materialiojo turto auditas. Kontrolės testų sudarymas. Audito procedūrų parinkimas ir audito programos sudarymas bei atlikimas. Audito išvada ir ataskaita. Toleruotina klaida, įmonės ir jos verslo apžvalga. Auditoriaus išvada. Auditoriaus ataskaita. Priedai (2). Skaityti daugiau
Ilgalaikio materialiojo turto auditasĮvadas. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita ir auditas. IMT audito reglamentavimas ir tikslai. Finansinės atskaitomybės principai. IMT ir trumpalaikio materialiojo turto audito skirtumai. IMT audito planavimas, darbo dokumentai ir išvados. IMT audito kontrolė ir metodai. Kontrolės procedūros. Inventorizacija. IMT sudėties auditas. IMT pirkimų ir pardavimų auditas. IMT nurašymų ir netekimų auditas. IMT nusidėvėjimo auditas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės atsargų auditas: teoriniai ir praktiniai aspektaiĮvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti teorinius ir praktinius aspektus, susijusius su įmonės atsargų auditu. Teorinė dalis. Atsargų audito reikšmė ir tikslai. Ypatybės ir sunkumai. Audito rizika atsargų audito procese. Atsargų audito atlikimo etapai. Atsargų audito nuoseklumo etapai. Atsargų gavimo auditas. Atsargų laikymo, išdavimo ir naudojimo auditas. Atsargų apskaitos būdų įvertinimas. Atsargų įkainojimo metodų įvertinimas. Auditoriaus vaidmuo atliekant inventorizaciją Dalyvavimo inventorizacijoje planavimas. Auditoriaus dalyvavimas inventorizacijoje būdai. Auditoriaus dalyvavimo inventorizacijoje ataskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės atsargų vidaus auditas: UAB "Staduva"Įvadas. Atsargų vidaus audito pagrindinės teorinės nuostatos. Atsargų audito reikšmė ir uždaviniai. Atsargų audito ypatybės ir sunkumai. Atsargų audito nuoseklumas. Atsargų gavimo auditas. Atsargų laikymo, išdavimo ir naudojimo auditas. Atsargų apskaitos būdų įvertinimas. Atsargų įkainojimo metodų įvertinimas. Auditoriaus vaidmuo inventorizuojant atsargas. Auditoriaus ir įmonės vadovybės atsakomybė ir veiksmai darant atsargų auditą. Atsargų vidaus audito atlikimas UAB "Staduva". UAB "Staduva" atsargų vidaus audito programa 2004 11 19. Vidaus auditorių išvada. Skaityti daugiau
Įmonės vidaus auditasVidaus auditas. Vidaus audito vaidmuo. Apimtis ir funkcijos. Audito patikrinimai. Vidaus audito skyriaus pareigos. Ministerijose ir kitose valstybės įstaigose. Vidaus audito tarnybų darbo organizavimas ir veikimas. Pareiginiai aprašymai ir specifikacijos. Auditorius. Vyresnysis auditorius. Audito vadovas. Procedūros, kuriomis turi vadovautis vidaus audito skyrius ministerijose ir kitose valstybės įstaigose. Pagrindinės skyriaus pareigos. Vidaus audito metinių ir ketvirčio planų parengimas. Vidaus audito kontrolės žurnalas. Vidaus audito metinis planas. Vidaus audito programa ketvirčiui. Pranešimai apie auditą. Prašymai atidėti auditą. Mėnesių nuodugniam auditui parinkimas. Dokumentai, kuriuos skyrius turi pateikti vidaus audito grupėms. Procedūros, kuriomis turi vadovautis vidaus audito grupės. Pareigų paskirstymas. Informavimas apie audito pastebėjimus ir jų patikrinimas. Audito pabaiga. Audito apimtis. Nuodugnus parinktų mėnesių auditas. Tikrinant mokėjimo paraiškas reikia įsitikinti, kas... Tikrinant biudžeto paskirstymo įrašus, reikia įsitikinti, kad... Tikrinant apskaitos įrašus, reikia įsitikinti, kad... Darbo užmokesčio ir kitų mokėjimų darbuotojams tikrinimas. Komandiruotės. Pirkimų užsakymai. Banko ataskaitos ir kasos knyga. Avansinės (smulkios) sąskaitos. Sandėliai ir atsargos. Paslaugų (darbų) auditas. Dotacijų auditas. Valstybės įstaigos mokėjimo pavedimų auditas. Kitų mokėjimų dokumentų (įrašų) auditas. Įplaukų auditas. Vidaus audito rezultatai. Audito ataskaita. Audito ataskaitų tvarkymas. Audito ataskaitų saugojimas. Skaityti daugiau
Piniginių lėšų auditas: UAB "Mažylis"Įvadas. Piniginių lėšų auditas, jo reikšmė ir uždaviniai. Grynųjų pinigų vidaus auditas. Pinigų bankiniuose sąskaitose vidaus auditas. Įmonės "Mažylis" piniginių lėšų vidaus audito organizavimas. Įmonės aprašymas. Piniginių lėšų apskaita įmonėje. Vidaus audito planas. Vidaus audito programa. Piniginių lėšų vidaus audito darbo dokumentai. Procedūrų, kurios bus vykdomos piniginių lėšų vidaus audito metu, aprašymas. Procedūros, reikalingos grynųjų pinigų kasoje auditui atlikti. Procedūros, reikalingos pinigų bankiniuose sąskaitose audito metu. Ataskaitos ir išvados parengimas. Išvados. Skaityti daugiau
Piniginių lėšų vidaus auditas įmonėje "Ąžuolas"Įvadas. Literatūrinė apžvalga. Įmonė ir jos veiklos istorija. Reprezentaciniai duomenys. Gamybinė ir prekybinė veikla. Verslo partneriai. Piniginių lėšų vidaus auditas įmonėje. Dokumentų tikrinimas. Pinigų judėjimas. Grynųjų pinigų kasoje auditas. Pinigų bankų sąskaitose auditas. Audito ataskaita. Balansas. Pelno nuostolio ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Statybinių konstrukcijų ūkinės-gamybinės veiklos aplinkosauginis auditas: UAB "Markučiai"Aplinkosauginio audito kursinis projektas. Įvadas. Tikslas: Išnagrinėti UAB "Markučiai" veiklos aplinkosaugines problemas. Išnagrinėti aplinkosauginę ir vadybinę analizes bei įvertinti įmonės veiklos poveikį aplinkai. Apžvelgti įmonėje planuojamus diegti ISO standartus. Literatūrinė apžvalga. Aplinkosauginis auditas įmonėje. Teisės aktai, reglamentuojantys auditą Lietuvoje. UAB "Markučiai" ūkinė- gamybinė veikla. UAB "Markučiai" ūkinės- gamybinės veiklos aplinkosauginės problemos. UAB "Markučiai" aplinkos apsaugos vadybos sistema. Aplinkos oro kokybės atitikimas teisės aktų reikalavimams. Panaudoto vandens ir išleidžiamų nuotekų atitikimas teisės aktų reikalavimams. Poveikio kitiems aplinkos komponentams vertinimas pagal teisės aktų reikalavimus. Atliekų tvarkymo atitikimas teisės aktų reikalavimams. Planuojami diegti iso standartai UAB "Markučiai" įmonėje. Darbo rezultatų apibendrinimas ir išvados. Skaityti daugiau
Strateginis auditas įmonėje: alkoholinių gėrimų gamyba UAB "Alita"Įvadas. Įmonės misija, vizija, tikslai. Išorinės aplinkos analizė. Galimybės ir grėsmės. PEST analizė. Teisinė ir politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Technologinė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Konkurentų įvertinimo matrica. Porterio 5 konkurencinių jėgų modelis. Kiekybinė rizikos analizė. AB "Alita" finansinių ataskaitų analizė. Horizontali ir vertikali analizės. Finansiniai rodikliai. Likvidumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Pelningumo rodikliai. SWOT (SSGG) analizė. Pasirinktų sprendimų komentarai. Stiprybės. Silpnybės. Galimybės. Grėsmės. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Valdymo ir kontrolės sistemų auditasĮvadas. Struktūrinių fondų auditas. Audito rūmai. Komisijos tarnybos. Valstybių narių vidaus audito tarnybos. Valstybių narių aukščiausiosios institucijos. Kiti auditoriai. Valstybių narių valdymo ir kontrolės sistemos – reguliavimo struktūra. Reguliavimo reikalavimai. Audituotų duomenų atsekamumas. Valstybių narių audito programos. Valstybių narių parengtos išlaidų kontrolės ataskaitos. Valdymo ir kontrolės sistemų auditas. Audito planavimas. Tikrinimas vietoje ir valdymo bei kontrolės sistemų bandymas. Audito ataskaitos. Duomenų užregistravimas ir aptarimas. Audito ataskaitos struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybinis auditasĮvadas. Audito reikšmė ir būtinumas. Audito reikšmė. Audito būtinumas. Audito sąvoka ir tikslai. Audito rūšys. Audito struktūra. Audito aplinka. Apskaita audito procese. Audito stadijos. Audito planavimo schema. Audito darbo dokumentai. Audito išvados. Tarptautinio audito reikšmė. Tarptautiniai audito standartai. Audito įmonės ir jų veikla. Tarptautinių audito įmonių "karas". Audito įmonių organizacinės struktūros. Tarptautinės audito įmonės Lietuvoje. Auditas išvystytose rinkos šalyse. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Vidaus ir išorės auditasĮvadas. Audito istorijos raida. Audito samprata, reikšmė, būtinumas ir pagrindinės sąvokos. Audito klasifikavimas: auditas pagal apimtį ir atlikėjus. Vidaus ir išorės audito ryšiai: naudojimasis vidaus auditoriaus darbu. Skaityti daugiau