Auditas

(88 darbai)

2004 metų finansinės atskaitomybės auditas: UAB "Autosabina"UAB "Autosabina" veiklos aprašymas. Trumpa įmonės istorija. Valdymo struktūra. Darbuotojai. Įmonės veiklos charakteristika. Realizavimo rinka ir konkurentai. Makroaplinkos veiksniai įtakojantys įmonės veiklą. Įmonės SSGG įvertinimas. Balanso rodiklių analizė. Pagrindiniai finansiniai ir veiklos efektyvumo rodikliai. Audito rizikos kiekybinis įvertinimas. Materialumo apskaičiavimas. Rizikos veiksniai susiję su įmonės veikla. Ilgalaikio turto remonto sąnaudų auditas. Buvimas – T1. Pilnutinumas – T2. Įgaliojimai – T3. Įvertinimas – T4. Pateikimas ir atskleidimas – T5. Auditoriaus išvada. Laiškas UAB "Autosabina" vadovybei dėl auditoriaus ataskaitos. Auditoriaus ataskaita. Įvadas. Audito apimtis. Auditoriaus išvada bei jos modifikavimo priežastys. Nesutarimai su vadovybe. Neatlikti siūlyti finansinės atskaitomybės koregavimai. UAB"Autosabina" veiklos tęstinumas. Reikšmingos rizikos ir neapibrėžtumai. Pasiūlymai vidaus kontrolės sistemos tobulinimui. Pastebėjimai dėl UAB"Autosabina" apskaitos politikos. Kiti UAB"Autosabina" valdymui svarbūs dalykai. Įvykiai po balanso sudarymo datos. Skaityti daugiau
Apskaita ir auditasApskaitos reglamentavimas. Pagrindinės sąvokos. Pelnas. Aiškinamasis raštas. Apskaitos politika. Balansas. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Pelno(nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Finansinės atskaitomybės sudėtis. Finansinių ataskaitų elementų įvertinimas. Balansas. Ilgalaikis turtas. Trumpalaikis turtas. Nuosavas kapitalas. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. Pelno (nuostolių) ataskaita. Pardavimai ir paslaugos. Veiklos sąnaudos. Kitos veiklos. Finansinės ir investicinės veiklos. Įprastinės veiklos pelno (nuostolio). Auditas. Skaityti daugiau
Apskaita ir auditas (2)Piniginių vertybių apskaitos ypatumai. Piniginių operacijų dokumentavimas. Piniginių vertybių likučių nustatymas apskaitoje. Inventorizacija. Darbo užmokesčio išmokėjimo apskaita. Įmonių organizacinių struktūrų bei ekonominių ryšių įtaka apskaitai. Vidinės (valdymo) apskaitos ypatumai ir papildomi privalumai. Valdymo apskaitos funkcijos. Svarbiausios sritys valdymo apskaitos informacijai pritaikyti. Valdymo apskaitos tikslai. Valdymo apskaitos uždaviniai. Valdymo apskaitos ataskaitų informuotumas. Savikainos kalkuliavimas ir duomenų paskirstymas bei informacijos panaudojimas. Auditas, jo atsiradimas ir išplitimas. Audito atsiradimo priežastys, tikslai. Audito teorija, jos sudėtis, rūšys. Auditorių profesiniai reikalavimai. Audito procesas ir jo rezultatai. Audito stadijos, etapai. Audito planavimas. Audito programos. Audito operacijos. Audito dokumentai. Audito išvada. Skaityti daugiau
Atsargų auditasĮvadas. Audito apibrėžimas. Audito tikslai. Atsargų auditas. Atsargų audito tikslai. Atsargų audito uždaviniai. Atsargų audito ypatybės ir sunkumai. Atsargų audito nuoseklumas. Atsakomybė darant atsargų auditą. Išvados. Skaityti daugiau
Atsargų auditas (2)Atsargų audito tikslai ir tvirtinimai. Atsargų audito planavimas. Darbo dokumentai, naudojami atliekant auditą. Audito procedūros ir metodika. Atsargų inventorizacijos ypatumai. Auditoriaus išvada apie atsargų atvaizdavimo finansinėje apskaitoje ir atskaitomybėje teisingumą. Atsargų audito ryšys su įmonės finansinių rezultatų auditu. Skaityti daugiau
Atsargų auditas (3)Įvadas. Atsargų audito reikšmė ir uždaviniai. Atsargų audito ypatybės ir sunkumai. Atsargų audito nuoseklumas. Atsargų gavimo auditas. Atsargų laikymo, išdavimo ir naudojimo auditas. Atsargų apskaitos būdų įvertinimas. Atsargų įkainojimo metodų įvertinimas. Auditoriaus vaidmuo inventorizuojant atsargas. Auditoriaus ir įmonės vadovybės atsakomybė ir veiksmai darant atsargų auditą. Išvados. Skaityti daugiau
Atsargų auditas (4)Audito samprata, reikšmė ir rūšys. Audito samprata. Audito reikšmė. Audito rūšys. Atsargų auditas. Atsargų audito reikšmė. Atsargų audito uždaviniai. Atsargų audito ypatybės ir sunkumai. Atsargų audito nuoseklumas. Atsargų gavimo auditas. Atsargų laikymo, išdavimo ir naudojimo auditas. Atsakomybė darant atsargų auditą. Skaityti daugiau
Atsargų auditas (5)Įvadas. Atsargų audito reikšmė. Atsargų audito uždaviniai. Atsargų audito tikslai. Atsargų audito ypatybės ir sunkumai. Atsargų audito nuoseklumas. Atsargų apskaitos būdų įvertinimas. Atsargų įkainojimo metodų įvertinimas. Auditoriaus vaidmuo inventorizuojant atsargas. Klaidos bei netikslumai. Atsakomybė ir veiksmai darant atsargų auditą. Išvados. Skaityti daugiau
Atsargų auditas (6)Įvadas. Audito reikšmė ir būtinumas. Audito norminiai aktai Lietuvoje. Atsargų audito tikslai. Atsargų audito uždaviniai. Atsargų audito ypatybės ir sunkumai. Atsakomybė darant atsargų auditą. Išvados. Skaityti daugiau
AuditasAudito įmonių paslaugos. Nepriklausomo audito reglamentavimas. Audito ir peržvalgos palyginimas. Atsakomybė už finansinės atsakomybės teisingumą. Audito sutartis ir verslo rizikos vertinimas. Sutartis ir audito rizika. Audito rizikos valdymas. Naujas audito rizikos įvertinimo modelis. Audito rizikos nustatymas pagal verslo įvertinimą. Vidaus kontrolės vertinimas ir audito rizika. Vidaus kontrolės tikslai ir apribojimai. Įgimtos ir kontrolės rizikos ryšys. Reikšmingumas auditui ir finansinei atskaitomybei. Reikšmingumo planavimas. Reikšmingumas finansinių priemonių auditui. Toleruotina klaida. Informacijos iškraipymų įvertinimas. Pobalansinių įvykių auditas. Koreguojantys pobalansiniai įvykiai. Nekoreguojantys pobalansiniai įvykiai. Faktai, paaiškėję po finansinės atskaitomybės paskelbimo. Viešas vertybinių popierių pardavimas. Pobalansiniai įvykiai ir vadovybės pareiškimai. Vadovybės pareiškimai svarbus audito įrodymas. Auditoriaus veiksmai, kai vadovybė atsisako pateikti pareiškimus. Atsargų inventorizacija finansinio audito metu. Atsargų audito tikslai ir tvirtinimai. Dalyvavimo inventorizacijoje planavimas. Auditoriaus dalyvavimo inventorizacijoje ataskaita. Atsargų analizės rodikliai. Auditoriaus išvados. Auditoriaus išvada ir ataskaita. Audito atranka. Analizės taikymas finansiniam auditui. Sistemos strategijos analizė. Verslo proceso analizė. Verslo analizė ir finansinė atskaitomybė. Analizės taikymas finansiniam auditui. Sistemos strategijos analizė. Verslo proceso analizė. Verslo analizė ir finansinė atskaitomybė. Auditoriaus darbo dokumentai. Darbo dokumentų forma. Šiuolaikinės darbo dokumentų formos. Ilgalaikio materialiojo turto audito ypatumai. Įsigijimo vertės nustatymas. IMT nusidėvėjimas. IMT remontas ir pertvarkymas. IMT audito tikslai ir tvirtinimai. Ilgalaikio materialiojo turto audito planavimas. Planavimo įtaka darbo dokumentams. Ilgalaikio materialaus turto audito procedūrų nuoseklumas. Procedūrų nuoseklumas. IMT inventorizacinės medžiagos vertinimas. Atsargų audito reglamentai. Audito standartai. Inventorizacijos stebėjimas. Pinigų auditas. Apskaitos politika. Balanso auditas. Pirkėjų skolų auditas. Skolų nustatymo metodai. Savininkų nuosavybės auditas. Įstatinis kapitalas. Rezervai. Dividendai. Pelno (nuostolio) paskirstymas. Vadovybės tvirtinimų tikrinimas. Pardavimo pajamų auditas. Pardavimo sąnaudų auditas. Veiklos pajamų ir sąnaudų auditas. Pelno mokesčio įstatymas apie sąnaudas. Pinigų srautų ataskaitos auditas. Investicinės veiklos pinigų srautai. Skaityti daugiau
Auditas – verslo sėkmė ir ramybėĮvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Auditas - kas tai? Kam reikalingas auditas. Auditoriaus paslaugų poreikio atsiradimas. Audito reikšmė. Audito būtinumas. Audito tikslai. Išvados. Audito specialiųjų terminų žodynėlis. Pristatymas. Skaityti daugiau
Auditas (10)Audito reikšmė, raida, būtinumas, tikslai, atsiradimas. Audito etapai. Auditoriaus verslo etika. Audito testai ir procedūros. Audito sistema ir jos elementai. Audito įrodymai. Auditoriaus darbo dokumentai. Audito rizika ir jos rūšys. Auditorių profesinės etikos kodeksas. Skaityti daugiau
Auditas (11)Darbo tikslas - naudojantis laikraščių "Lietuvos rytas", "Respublika", "Šiaulių kraštas", "Auksinė varpa" publikacijomis, atlikti 1990, 1993, 2004 metų straipsnių apie auditą analizę. Įvadas. Audito įvaizdis spaudoje. Dienraščio "Lietuvos rytas" straipsniai. Dienraščio "Respublika" straipsniai. Dienraščio "Šiaulių kraštas" straipsniai. Straipsniai apie auditą pagal vietovę. Straipsniai apie auditą, pagal įmonių nuosavybės formas. Straipsnių apie auditą suskirstymas pagal temas. Skaityti daugiau
Auditas (12)Įvadas. Audito rizikos samprata ir klasifikacija. Audito rizikos samprata. Audito rizikos klasifikavimas. Įgimta rizika. Kontrolės rizika. Neaptikimo rizika. Audito rizikos vertinimas. Audito rizikos vertinimo modelių analizė. Klasikinis audito rizikos modelis. ABREMA modelis. Kiti audito rizikos vertinimo modeliai. Audito rizikos vertinimo procedūros ir testai. Priedai (6). Skaityti daugiau
Auditas (13)Audito sistema. Audito būklės vertinimas. Veiksniai, turintys įtakos audito efektyvumui. Auditorių teikiamos paslaugos. Auditinio darbo organizavimas. Auditinės veiklos nuoseklumas. Audito komitetai. Audito planas. Auditorių darbo dokumentai. Auditorių darbo dokumentų tipai. Auditoriaus ataskaita. Informacinė audito bazė ir jos naudojimas. Natūrinių objektų informacinės savybės. Dokumentų įrodomoji reikšmė. Dokumentų tikrinimo tvarka. Audito metodika. Audito supratimas ir sistema. Auditinės veiklos būtinumas. Audito kilmė ir jo raidos etapai. Audito sistema ir formos. Audito sistema. Audito formos. Audito sistemos elementai. Vidinė kontrolė. Vidinis auditas. Nepriklausomas auditas. Valstybės auditas. Tarptautiniai audito standartai ir tarptautinės organizacijos. Tarptautiniai vidinio audito standartai. Tarptautiniai nepriklausomo audito standartai ir direktyvos. Europos sąjungos aštuntosios direktyvos reikalavimai. Pagrindinių valstybės audito principų limos deklaracija. Tarptautiniai valstybės audito standartai. Tarptautinės vidinio audito organizacijos. Vidinių auditorių institutas Europos vidinio audito institucijų konfederacija. Tarptautinės buhalterinės apskaitos ir nepriklausomo audito organizacijos. Tarptautinė buhalterių federacija. Tarptautinių apskaitos standartų komitetas. Tarptautinis audito praktikos komitetas. Europos sąjunga. Tarptautinės valstybės audito organizacijos. Intosai. Eurosai. Vidinio audito ypatumai ir funkcijos. Vidinio audito funkcijos. Vidinio audito nuoseklumas. Patikrinimas. Įvertinimas ir rekomendacijos. Ataskaita. Vidinio audito darbo dokumentai. Vidinių ir išorinių auditorių bendradarbiavimas. Auditinės veiklos pagrindas. Audito rūšys. Audito testai. Audito rizika. Audito atranka. Audito įrodymai. Auditinis įvertinimas. Tikras ir teisingas vaizdas. Nusikalstamo buhalterinės apskaitos tvarkymo supratimas. Procedūrų grafikas (audito programa). Auditoriai ir jų darbo organizavimas. Auditoriai ir jų darbo reglamentavimas. Valstybės auditorius. Vidinis auditorius. Nepriklausomas auditorius. Auditorių profesinė etika. Valstybės auditorių profesinė etika. Vidinių auditorių profesinė etika. Nepriklauso auditoriaus profesinė etika. Audito įmonės. Auditinių firmų personalas. Auditorių ir audituojamųjų santykiai. Sutartis atlikti auditą. Audito įmonės laiško klientui pavyzdys. Auditorių ir kliento darbuotojų santykiai. Medžiaga, kurią reikia pateikti iki audito pradžios. Audito rezultatų įforminimas. Kontrolės informacijos formavimas. Auditoriaus išvada. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto kontrolė. Ilgalaikio materialaus turto kontrolė. Kasos operacijų kontrolė. Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir išmokėjimo kontrolė. Banko operacijų kontrolė. Atsargų kontrolė. Turto inventorizacija. Inventorizacijų atlikimo tvarka. Inventorizacijos rezultatų įforminimo tvarka. Audito rūšys. Audito testai. Audito rizika. Audito atranka. Audito įrodymai. Audito įvertinimas. Tikras ir teisingas vaizdas. Nusikalstamo buhalterinės apskaitos tvarkymo supratimas. Procedūrų grafikas (audito programa). Audito rezultatų įforminimas. Kontrolės informacijos formavimas. Auditoriaus išvada. Audito sistemos elementai. Vidinė kontrolė. Vidinis auditas. Nepriklausomas auditas. Valstybės auditas. Audito supratimas ir sistema. Auditinės veiklos būtinumas. Audito kilmė ir jo raidos etapai. Audito sistema ir formos. Auditoriai ir jų darbo organizavimas. Auditoriai ir jų darbo reglamentavimas. Auditorių profesinė etika. Audito įmonės. Audito įmonių personalas. Auditorių ir audituojamųjų santykiai. Sutartis atlikti auditą. Audito įmonės laiško klientui pavyzdys. Auditorių ir darbuotojų santykiai. Medžiaga, kurią reikia pateikti iki audito pradžios. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto kontrolė. Ilgalaikio materialaus turto kontrolė. Kasos operacijų kontrolė. Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir išmokėjimo kontrolė. Banko operacijų kontrolė. Atsargų kontrolė. Tarptautiniai audito standartai ir tarptautinės organizacijos. Tarptautiniai vidinio audito standartai. Tarptautiniai nepriklausomo audito standartai ir direktyvos. Pagrindinių valstybės audito principų Limos deklaracija. Tarptautiniai valstybės audito standartai. Tarptautinės vidinio audito organizacijos. Tarptautinės buhalterinės apskaitos ir nepriklausomo audito organizacijos. Tarptautinės valstybės audito organizacijos. Turto inventorizacija. Inventorizacijų atlikimo tvarka. Inventorizacijos rezultatų įforminimo tvarka. Vidinio audito ypatumai ir funkcijos. Vidinio audito funkcijos. Vidinio audito nuoseklumas. Vidinio audito darbo dokumentai. Vidinių ir išorinių auditorių bendradarbiavimas. Audito supratimas ir sistema. Auditinės veiklos būtinumas. Audito formos. Audito sistema. Turto inventorizacija. Inventorizacijų atlikimo tvarka. Inventorizacijos rezultatų įforminimas. Audito sistemos elementai. Vidaus kontrolė. Vidaus auditas. Nepriklausomas auditas. Valstybinis auditas. Tarptautinės audito organizacijos ir standartai. Tarptautinės vidaus audito organizacijos. Tarptautinės buhalterinės apskaitos ir nepriklausomo audito organizacijos. Tarptautinės valstybės audito organizacijos. Tarptautiniai vidaus audito standartai (TVAS). Tarptautiniai nepriklausomo audito standartai ir direktyvos. Pagrindinių valstybės audito principų LIMOS deklaracija. Tarptautiniai valstybės audito standartai. Vidaus kontrolės organizavimas įmonėje. Vidaus kontrolės (VK) elementai. Vidaus kontrolės apimtis. Veiksniai, įtakojantys VK būklę. Vertinimo rodiklių taikymas atliekant auditą ir VK. Vidaus audito (va) ypatumai ir funkcijos. VA funkcijos. VA-ių profesinė etika. VA nuoseklumas. VA darbo dokumentai. Vidaus ir išorinių auditorių bendradarbiavimas. Nepriklausomo audito darbo organizavimas. Auditoriai ir jų darbo organizavimas. Nepriklausomo auditoriaus profesinė etika. Audito įmonės. Auditoriaus ataskaita. Auditoriaus išvada. Auditinės veiklos pagrindas. Audito tikslai. Audito rizika. Audito atranka. Audito įrodymų surinkimas ir įvertinimas. Dokumentų tikrinimo tvarka. Audito įrodymai. Kontrolės informacijos formavimas. Reikšmingumo įvertinimas. Nusikalstamo buhalterinės apskaitos tvarkymo supratimas. Turtinės žalos nustatymas. Skaityti daugiau
Auditas (14)Audito samprata, tikslai, klasifikavimas. Istorinė audito apžvalga. Naudojamos sąvokos. Audito samprata. Audito reikšmė. Būtinumas. Tikslai. Audito klasifikavimas. Audito sistemos elementai. Apskaitos ir audito ryšys. Audito samprata. Skaityti daugiau
Auditas (15)Įvadas. Audito reikšmė ir būtinumas. Audito norminiai dokumentai Lietuvoje. Audito planavimas. Esmė ir būtinumas. Plano schema. Rizikos ir klaidų materialumo rodikliai. Audito organizavimas. Audito organizavimo etapai. Audito procedūros. Audito darbo dokumentai. Audito išvados. Skaityti daugiau
Auditas (16)20 klausimų audito testas. Teisingi atsakymai. Kas yra auditorius? Kada pradėtas auditas? Kas yra auditas? Kokie yra pagrindiniai audito elementai? Kas yra audito raštas? Kas yra audito sutartis? Ką auditorius turi padaryti siekdamas atlikti objektyviai auditą? Kokie yra dviejų rūšių audito planai? Kokia gali būti naudojama audito medžiaga? Koks gali būti audito tikrinimas? Koks yra pats atsakingiausias auditoriaus darbas? Kada auditas laikomas baigtu? Kokie audito dokumentai yra visa medžiaga? Kokios yra klaidos pagal atsiradimą? Kokios yra auditoriaus klaidos? Ką būtina patikrinti ilgalaikio turto nusidėvėjimo audite? Kokie 3 svarbiausi patikrinimo audito skolų pardavimo ir pirkimo būdai? Ką būtina nustatyti atliekant rezervų auditą? Kas atlieka išsamų mokesčių auditą? Kokios pagrindinės vidaus kontrolės formos? Skaityti daugiau
Auditas (17)Auditas tai. audito reikšmė. Audito būtinumas. Audito apskaitos informacijos vartotojų grupės. Audito tikslai. Svarbiausi audito uždaviniai. Audito aplinka. Audito aplinkos elementai ir jų reikšmė. Auditorių ryšiai. Neigiamą įtaką audito efektyvumui darantys veiksniai. Auditas klasifikuojamas. Audito etapai. Audito kontrolė. Reikšmingumas. Reikšmingumas nustatomas. Du reikšmingumo tipai. Klaidų reikšmingumas. Reikšmingumo nustatymo būdai. Audito atranka. Atrankos būdai. Atrankos etapai. Atrankos rizikos nustatymas atliekant vidaus kontrolės, ūkinių operacijų ir sąskaitų likučių auditą. Atranka darant vidaus kontrolės auditą. Šios atrankos tikslas, etapai. Atranka darant ūkinių operacijų ir sąskaitų likučių auditą. Atrankos apimčiai svarbūs veiksniai. Audito rizika. Auditorius turi nustatyti klaidų kiekį ir jų pobūdį. Rizikų klasifikavimas. Rizikos lygio nustatymas. Įgimta rizika. Įgimtos rizikos lygį labiausiai apsprendžia. Kontrolės rizika. Neaptikimo rizika. Įprastinė ir specifinė rizika. Skaityti daugiau
Auditas (18)Įvadas. Darbo tikslas atlikti audito analizę. Audito samprata ir rūšys. Audito planavimas. Audito esmė ir būtinumas. Audito plano schema. Audito rizika. Audito organizavimas. Audito organizavimo etapai. Audito testai. Audito išvados. Išvados. Skaityti daugiau
...