Išplėstinė paieška
 
 
 

Auditas (88 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Auditas (19)

  Kokie finansinių ataskaitų audito tikslai? Ko reikia pagal LR audito nuostatus norint tapti auditoriumi? Kuo pasireiškia audito rizikos atranka? Ką turi pirmiausiai daryti audito firma gavusi pasiūlymą atlikti auditą? Kokie dalykai aptariami auditoriaus įsipareigojimų laiške? Kokiais atvejais prarandama auditoriaus nepriklausomybė? Į ką auditorius turi neatsižvelgti nustatydamas mokestį už savo paslaugas. Kokia veikla neturėtų užsiimti profesionalus auditorius? Ką draudžia etinis objektyvumo reikalavimas? Kada galima perlaikyti neišlaikytą auditorijas kvalifikacinį egzaminą? Kaip reglamentuoja audito firmą LR audito įstatymas? Kokios procedūros nėra atliekamos renkantis klientą? Koks išskirtinis audito firmos partnerio bruožas? Kas yra audito firmos klientas Kokias teises turi auditoriai? Kokia informacija gauta audito metu nebus laikoma konfidencialia ir jai atskleisti nereikės kliento sutikimo? Kas gali suteikti auditoriaus kvalifikaciją? Kam priklauso audituojant įmonę sudaryti darbo popieriai? Kas atsako už įmonės paruoštas finansines ataskaita? Į ką auditorius nekreipia dėmesio sudarydamas audito planą ? Kokie revizijos praktiniai uždaviniai? Kokios audito firmos paslaugos, susijusios su auditine veikla? Ko nekeičia kompiuterinių informacinių sistemų taikymas? Kokios vyriausių auditorių pozicijos.? Kokios finansų ir investicijų ciklo sąskaitos? Iš kur gaunama informacija apie nuolatinius klientus? Ko reikalauja apskaitininkų profesijos tikslai? Ką garantuoja geras audito planas? . Kam reikalingi kontrolės procedūrų testai? Kokių procedūrų auditorius neatliks, jei labai gera vidinės kontrolės sistema? Ką vadiname audito rizika? Kokios yra rizikos rūšys? Kokiems įrodymams naudojamos analitinės procedūros? Koks analitinių procedūrų tikslas planuojant auditą? Kam turi įtakos audito programa? Kurią riziką valdo ir kontroliuoja auditoriai? Ką vadiname toleruotina paklaida? Koks yra pagrindinis audito popierių tikslas? Kokie audito darbo popieriai? Koks audito procedūrų tikslas? Kokios audito procedūros? Kokie veiksniai didina apgaulės ir klaidų riziką? Kokie dalykai išdėstomi audito programoje? Kokie įrodymai mažiausiai patikimi? Kokie įrodymai labiausiai įtikinami? Kokią procedūrą atliekant tikrinamas duomenų tarpusavio ryšys? Kokie specifiniai kontrolės tikslai, susieti su buvimo tvirtinimu? Kokiems tikslams naudojamos analitinės procedūros? Kokios pastovių popierių bylos? Kada auditorius gali atsisakyti pateikti išvadą? Nuo ko nepriklauso klaidų ir apgaulės nustatymui papildomų procedūrų parinkimas? Ką įrodo tiesioginis pirkėjo patvirtinimas apie skolos likutį? Koks pgr privalumas važtaraščių numeravimo eilės tvarka? Grįžtamasis dokumentų tikrinimas. Priešakinis dokumentų tikrinimas. Koks pgr dėmesys skiriamas pinigų ir pirkėjų skolų audite? Kuo auditorius neturi rupintis, jei pirkėjų isiskolinimo suma yra patvirtinta iki fin. metu pabaigos? Kokia geriausia procedūra neužfiksuotų skolų buvimui nustatyti? Kokios mažiausiai tikėtinos iki fin metų pabaigos audito procedūros? Kokiose įm-ėse atsargų skaičiavimą labiau priimtina atlikt iki metų pabaigos? Kokia duomenų bazė skolų tiekėjams pilnumui nustatyti? Kokius įrodymus teikia įsigyjimo ir sunaudojimo cikle taikomas esminės procedūros? Į ką reikia kreipti ypatingą dėmesį tikrinant įsiskolinimo tiekėjams sąskaitą? Kokias procedūras auditorius pasirinks tikrindamas įsiskolinimą tiekėjams? Kokį įrodyma gauna auditorius atlikęs atsargų kontrolinį skaičiavimą? Kokį įrodyma gauna auditorius atlikęs kontrolinį skaičiavimą ir sutikrinęs su inventorizacijos duomenimis? Kokia procedūra taikoma atsargų kiekiui audituiti ir pasenusioms ar sugadusioms atsargoms aptikti? Kokios procedūros naudojamos parduotų prekių savikainai patikrinti ir specialiems bei detaliems įrodymam gauti? Parduotų prekių savikainos nustatymui naudojamos procedūros? IT nusidėvėjimo skaičiavimo tikrinimui atliekamos procedūros? Kokios pajamų ciklo sąskaitos? Iš kur gaunama info apie vid kontorlės struktūrą? Kokius testus asirink auditorius jei kontrolės rizika maksimali? Neigimas skolų patvirtinimas. Kokias procedūras reikia atlikti nutarus skolų patvirtinimą siųsti iki metų pabaigos? Į sąnaudas nepagrįstai nurašytas abejotinos pirkėjų įsiskolinimas? Avansu gautos sumos priskiriamos pajmoms. Veiklos sąnaudos priskiriamos turto įsigijimo savikainai. IT-o perleidimas užregistruojamas kaip pardavimai. Nebaigtos g-bos arsargų kontrolės tikslumui nustatyti atliekamos procedūros. Gamybos ciklo sąskaitos. Kokį kl. pateiksite norėdami įvertinti gamybos ciklo vidinės kontrolės pilnumą? Nebaigtos gamybos atsargų kontrolės pilnumui nustatyti atliekamos procedūros. Darbdavys iš savo lėšų sumoka per didelę dalį ligos pašalpos. Prekėmis suteikta labdara užregistruota kaip ataskaitinio laikotarpio pardavimai. Priskaičiuota per didelė apmokėjimo už atostogas suma. DU kontrolės tikslumo tikrinimui atliekamos procedūros. Meistro paruoštos savaitinės ataskaitos apie panaudotos medžiagos ir tiesioginį darbą peržiūri cecho viršininkas. Koks šios kontrolės tikslas? DU žiniaraštį pasirašo jį rengęs dt, o prieš atlyginimų išmokėjimą- patvirtina atsakingas dt. Koks šios kontrolės tikslas? Kokius dalykus apima santykinių dydžių analizės DU tiksle? Kokius dalykus apima tendencijų testai, taikomi DU tiksle? Prisk ir pervesta pagal paskirtį per maža soc.darudimo mokesčių suma? Ateinančio laikot sąnaudos prskiriamos atask laikotarpio sąnaudoms. Neužregistruotos sukauptos palūkanos.Ką pakeitė balansas? Apskaitoje neužfiksuotos beviltiškų skolų sąnaudos Kaip atliekamas medžiagų kiekio, priskirto nebaigtai gamybai, tikrinimas? Kokia procedūra mažiausiai naudinga tikrinant atsargų įvertinimą. Su kuo tiesiogiai susijusi parduotų prekių savikainos sąskaita? Kokia tvarka įmenėje gaminamos prekės juda per sąskaitas? Kokia procedūrą greičiausiai taikys įmonė norėdama užtikrint kad pagrįstos gamybos operacijos būtų butinai užfiksuotos? Gamybinė įm-ė taiko periodinį atsargų apsk būdą. Kaip atvaizduojamas likučių pakitimas? Koks kontrolės elementas tikrinamas atliekant priešakinį vidaus važtaraščių sutikrinimą su gamybos išlaidų žurnalais? Ką turi atskitri efektyvi DU funkcijos vidinė kontrolė? Kaip patikrint ar kiekvienas darbuotojas nurodytas įm-ės DU žiniarašty yra realiai dirbantys? Kokios f-ijas gali vykdyt DU skyrius? Kuo turi įsitikint auditorius, kai tikrina ar DU dydis yra nustatytas darbo sutarty, ar direktoriaus įsakymu? Kuo siekiama kai įm-ės cecho meistrui atsiunčiama DU žiniaraščio kopija? Kam daugiausiai skiriama dėmesio nagrinėjant balanso nuosavybės savininkių dalį? Kur turi parodytas investicijų vertės sumažėjimas? Su kuo reikia sutikrinti bendrovės akcinio kapitalo pakitimus? Ką auditorius tikrina atlikdamas priešakinį palūkanų sąnaudų sutikrinimą su DK sąskaitomis? Pakilus akcijų kursui biržoje buhalteris padidina įstatinį kapitalą.kaip turi pasielgti auditorius? Kokia audito procedūra mažiausiai tinka audituojant nematerialųjį turtą? Ką galėtų reikšti, jei auditorius tikrindamas įmonės palūkanų sąnaudas pastebėjo, kad apskaitoje užfiksuotos sąnaudos yra didesnės, nei rodo jo apskaičiavimai? Akcijos klasifikuojamos kaip trumpalaikis turtas. Kokį geriausią įrodymą dėl klasifikavimo tinkamumo gali gauti auditorius? Kokia data rašoma audito išvadoje? Kokia inventorizacijos rezultatų įtaka finansinės atskaitomybės rodikliams? Kaip nustatoma audito rizika? Kokia priklausomybė tarp svarbumo ir audito rizikos? Kada pateikiama sąlyginė išvada? Prekių perdavimas konsignatoriui registruojamas kaip pardavimas.kaip tai keičia balansą? Auditorių rūmai. Kokios nuobaudas gali skirti auditorių garbės teismas už auditorių profesinės etikos kodekso pažeidimus? Kuo gali dirbti auditorius pradėjęs audito veiklą? Kam turi priklausyti pagal LR Audito įstatymą, kontrolinis audito įmonės akcijų paketas? Kas turi įtakos neaptikimo rizikai? Kas veikia kontrolės riziką? Ka turi tirt auditorius, jei veiklos tęstinumo prielaida yra abejotina? Kaip auditoriai vertina reikšmingumą? Kokie reikšmingumo nustatymo būdai? Kuo remiantis nustatomas reikšmingumas? Kapitalo rodikliai? IT mokumo rodikliai? Ką rodo pinigų srautų iš įm-ės ūkinės veiklos sumažėjimas? Kaip skiriamas auditas pagal funkcinį požymį? Ką vadiname audito standartu? Kokie yra finansinių ataskaitų audito kriterijai? Koks valdymo audito pagrindinis tikslas? Kokie nuolatinio audito trukumai? Kaip klasifikuojamos klaidos pagal turinį? Kaip klasifikuojamos klaidos pagal atsiradimo būdą? Kokiose įmonėse įgimta rizika mažesnė? Koks požymis rodo didelę riziką? Koks požymis rodo mažą ir vidutinę riziką? Kokie yra finansinių ataskaitų tvirtinimai? Kas atsako už finansinę atskaitomybę? Kokie yra atrankos metodai? Kaip klasifikuojamas auditas laiko atžvilgiu? Kaip klasifikuojamas auditas pagal apimtį ir atlikėjus. Kaip klasifikuojamas auditas pagal privalumą. Kokie audito sistemos elementai? Kada rašoma besąlyginė auditoriaus išvada? Kada rašoma sąlyginė arba neigiama auditoriaus išvada?
  Auditas, konspektas(8 puslapiai)
  2010-02-09
 • Auditas (2)

  Audito profesinės etikos dalis. Audito klasifikacija. Kompanijos ir įmonės politikos auditas. Socialinis auditas. Prognozinis auditas. Įmonės veiklos tęstinumo arba bankroto tikimybės auditas. Klaidos finansiniame darbe. Reikšmingumas. Audito darbo popieriai. Mokesčių auditas. Pinigų auditas. Pinigų audito tikslai ir tvirtinimas. Kasos audito metodikos ypatumai. Kasos pajamų tikrumas. Kasos išlaidų auditas. Savininkų ir nuosavybės įsipareigojimų auditas. Vidinės kontrolės klausimynas pirkimams. Atsargų auditas. Atsargų audito tikslai ir tvirtinimai. Įmonių valdymas vidaus audito aspektu. Audito medžiagos pateikimas klientui.
  Auditas, konspektas(10 puslapių)
  2005-06-13
 • Auditas (20)

  Audito samprata, reikšmė, būtinumas, aplinka, tikslai. Audito reikšmė. Audito būtinumas. Tikslai. Audito aplinka. Audito klasifikavimas ir sistemos elementai. Auditų pagal funkcinį požymį ypatumai. Audito sistema. Auditorių ir klientų santykių reguliavimas. Audito teisiniai pagrindai. Audito etapai. Atsargų audito programa. Darbo dokumentai. Audito testai ir procedūros. Audito testų apibūdinimas, reikšmė ir klasifikavimas. Audito procedūros. Audito reikšmingumas. Finansinių duomenų reikšmingumas. Klaidų reikšmingumas. Reikšmingumo nustatymo būdai. Audito įrodymai. Įrodymų apibūdinimas ir reikšmė. Įrodymų rinkimas ir įvertinimas. Vidaus kontrolės sistema ir vidaus auditas. Audito rizikos. Rizikų klasifikavimas. Įgimta rizika. Kontrolės rizika. Neaptikimo rizika. Maža, vidutinė ir didelė rizika. Įprastinė ir specifinė rizikos. Auditoriaus išvada ir ataskaita. Išvados apibūdinimas, reikšmė. Mokesčių auditas. Auditorius nustato.
  Auditas, konspektas(52 puslapiai)
  2010-04-20
 • Auditas (21)

  PowerPoint pristatymas. Audito atsiradimas, raida, reikšmė. Audito atsiradimas, raida, reikšmė. Vidaus audito samprata, poreikis. Vidaus auditas skirstomas į rūšis. Pagal veiklos sritis vidaus auditas skirstomas. Pagal atlikimo dažnumą. Pagal atlikimo laiką vidaus auditas skirstomas. Pagal apimtį vidaus auditas skirstomas. Pagal kitas rūšis vidaus auditas skirstomas. Vidaus audito sritys. Veiklos efektyvumas. Pagrindiniai vidaus audito uždaviniai. Vidaus audito samprata, poreikis. Svarbiausios tarptautinės vidaus audito organizacijos. Lietuvos vidaus audito sistemos kūrimo pradžia. Teisinė aplinka. Standartai. Vidaus audito profesinės praktikos standartai. INTOSAI audito standartai. Tarptautiniai ir Nacionaliniai standartai. Kiti dokumentai. Vidaus audito nauda ir jo kuriama pridedamoji vertė.
  Auditas, pristatymas(40 skaidrių)
  2010-06-30
 • Auditas (22)

  Audito apibrėžimas. Audito reikšmė. Audito tikslai. Audito reglamentavimas. Audito raida. Audito klasifikavimas. Audito sistemos elementai. Auditoriai ir audito įmonės. Auditorius ir jo vaidmuo. Auditoriaus savybės ir elgesio normos. Auditorių ir audito įmonių veikla, teisės, pareigos ir atsakomybė. Auditorių veikla, teisės, pareigos ir atsakomybė. Audito įmonių veikla, teisės ir atsakomybė už atliktą auditą. Audito organizavimas. Audito etapai. Audito plano ir programų sudarymas. Audito testai ir procedūros. Audito testų apibūdinimas, reikšmė, klasifikavimas. Audito procedūros. Audito rizikos ir reikšmingumas. Audito rizikos apibrėžimas ir reikšmė. Audito rizikų klasifikavimas. Veiksniai, turintys įtakos audito rizikai. Audito reikšmingumas. Audito įrodymai ir jų rinkimo būdai. Audito įrodymų samprata. Audito įrodymų reikšmė, pakankamumas, tinkamumas ir patikimumas. Audito duomenų atranka. Audito duomenų atrankos samprata. Atrankos būdai. Atrankos etapai. Auditoriaus darbo dokumentai. Audito darbo dokumentų apibūdinimas ir reikšmė. Darbo dokumentų funkcijos, forma ir turinys. Auditoriaus išvada ir ataskaita. Išvados apibūdinimas, reikšmė ir rekvizitai. Išvados struktūra. Pagrindinės auditoriaus išvados dalys. Auditoriaus išvados dalys. Išvadų rūšys. Besąlyginė auditoriaus išvada. Besąlyginė auditoriaus išvada su dalyko apibrėžimo pastraipa. Sąlyginė auditoriaus išvada. Neigiama išvada. Atsisakymas pareikšti nuomonę. Veiksniai, lemiantys išvadų rūšis. Auditoriaus ataskaita.
  Auditas, konspektas(66 puslapiai)
  2011-04-11
 • Auditas (3)

  Audito supratimas ir sistema. Auditinės veiklos būtinumas. Audito kilmė ir jos raidos etapai. Audito sistema. Tarptautiniai audito standartai ir tarptautinės organizacijos. Tarptautiniai vidaus audito standartai. Tarptautiniai nepriklausomo audito standartai ir direktyvos. Pagrindinių valstybės audito principų Limos deklaracija. Tarptautiniai valstybės audito standartai. Tarptautinės vidaus audito organizacijos. Tarptautinės buhalterinės apskaitos ir nepriklausomo audito organizacijos. Tarptautinės valstybės audito organizacijos. Vidaus audito ypatumai ir funkcijos. Vidaus audito funkcijos. Vidaus audito nuoseklumas. Vidaus audito darbo dokumentai. Vidaus ir išorinių auditorių bendradarbiavimas. Auditinės veiklos pagrindai. Audito rūšys. Audito testai. Audito rizika. Audito atranka. Tikras ir teisingas vaizdas. Nusikalstamo buhalterinės apskaitos tvarkymo supratimas. Auditoriai ir jų darbo organizavimas. Auditoriai ir jų darbo reglamentavimas. Auditorių profesinė etika. Audito įmonės. Audito įmonių personalas.
  Auditas, konspektas(21 puslapis)
  2005-12-08
 • Auditas (4)

  Auditorių asociacija ir Audito ir apskaitos institutas. Audito ir audito įmonių registrų tvarkymo taisyklės. Auditorių rūmai. Audito įstatymas
  Auditas, konspektas(3 puslapiai)
  2006-01-04
 • Auditas (5)

  Tikslai ir uždaviniai. Įvadas. Audito esmė. Reikšmingumas. Būtinumas. Audito įmonės. Lietuvos audito rūmai. Audito raida. Auditas užsienyje. Auditas Lietuvoje. Išvados.
  Auditas, referatas(15 puslapių)
  2006-01-04
 • Auditas (6)

  Išorinis auditas. Auditorių nepriklausomumas. Audito įmonių nepriklausomumas. Auditoriaus atsakomybė klientui. Audito rizika. Įgimta rizika. Kontrolės rizika. Neaptikimo rizika. Reikšmingumas auditui. Vidaus kontrolės įvertinimas. Vidaus kontrolės sistema. Vidaus kontrolės aplinka. Vidaus kontrolės procedūros. Vidaus kontrolei yra būdingi apribojimai. Audito įrodymai (evidence), kas tai ir procedūros. Testai. Kontrolės testai. Auditoriaus darbo dokumentai. Darbo dokumentai paprastai aprėpia tokią informaciją. Darbo dokumentai skirstomi į dvi svarbias rūšis. Darbo dokumentų rengimas. Darbo dokumentai yra audito įmonės nuosavybė. Audito atranka. Vadovybės pareiškimai. Pobalansiniai įvykiai. Atskaitomybės straipsnio auditas. Audito tikslai ir tvirtinimai. IMT audito procedūros. IMT inventorizacijos medžiagos tikrinimas. Atsargų auditas. Atsargų įkainojimo būdai. Atsargų sunaudojimo apskaitos būdai. Atsargų audito tikslai, tvirtinimai, išvados. Auditoriaus darbo dokumento atsargų auditui. Auditoriaus dalyvavimas inventorizacijoje. Kontrolės procedūros. Pinigų auditas. Pinigų audito tikslai. Pinigų audito tvirtinimai. Auditas pinigų kasoje. Banko operacijų auditas. Pirkėjų skolų auditas. Pirkėjų skolų audito tikslai. Skolų audito metodika.
  Auditas, konspektas(21 puslapis)
  2006-03-28
 • Auditas (7)

  PowerPoint pristatymas. Auditas. Audito apibrėžimas. Audito rūšys. Audito būtinumas. Audito klasifikavimas pagal funkcinį požymį. Terminai.
  Auditas, pristatymas(12 skaidrių)
  2006-04-05
 • Auditas (8)

  Įvadas. Audito reikšmė ir būtinumas. Audito tikslai ir audito apibrėžimas. Audito organizavimo etapai. Audito planavimo schema. Audito dokumentai. Audito išvados.
  Auditas, referatas(15 puslapių)
  2006-05-01
 • Auditas (9)

  Auditas. Audito reikšmė svarbi šiose srityse. Pagrindinė paskirtis. Auditas būtinas šiais atvejais. Pagrindinis audito tikslas. Pagrindiniai audito uždaviniai. Audito atsiradimas. Audito atsiradimo aplinkybės. Audito raidos ypatybės. Audito rūšys. Audito etapai. Auditoriaus verslo etika. Audito testai ir procedūros. Audito sistema ir jos elementai. Audito įrodymai. Auditoriaus darbo dokumentai. Audito rūšių klasifikavimas. Audito rizika ir jos rūšys.
  Auditas, konspektas(13 puslapių)
  2006-05-07
 • Auditas Lietuvoje

  Audito atsiradimo ištakos. Lietuvos audito sistemos kūrimo reikšmingiausios datos ir įvykiai. Audito tikslai. Apskaitos sistema. Valdymo apskaita. Apskaitos ir audito ryšys. Dviejų apskaitos rūšių (valdymo ir finansinės) informacijos naudojimas audito procese. Svarbiausi bendrieji apskaitos principai. Finansinės atskaitomybės auditas. Standartai. Postulatai. J. Sokolovas pasiūlė dešimt naujų audito postulatų. Auditorių rengimas Lietuvoje. Lietuvos auditorių rūmai. Auditorių rūmų lėšų šaltiniai. Auditorių rūmų pareigos. Auditorių rūmų nariais tampa. Auditorių rūmų nariai turi teisę.
  Auditas, konspektas(25 puslapiai)
  2008-05-07
 • Auditas, jo svarba ir būtinumas

  Tikslai ir uždaviniai. Įvadas. Audito esmė. Audito rūšys. Reikšmingumas. Būtinumas. Auditas Lietuvoje. Išvados.
  Auditas, referatas(13 puslapių)
  2006-10-28
 • Auditas, jo svarba ir būtinumas (2)

  Įvadas. Audito atsiradimas. Audito apibrėžimas. Audito reikšmė. Audito būtinumas. Audito tikslai. Auditas kaip verslas. Išvados.
  Auditas, referatas(17 puslapių)
  2007-01-23
 • Auditas. Apskaita audito procese

  Audito apibrėžimas. Audito rūšys. Audito būtinumas. Audito aplinka. Apskaita audito procese. Audito stadijos. Tarptautinio audito reikšmė. Tarptautiniai audito standartai. Audito firmos ir jų veikla. Tarptautinių audito firmų "karas" . Tarptautinės audito firmos Lietuvoje. Auditas išvystytose rinkos šalyse. Išvados.
  Auditas, referatas(20 puslapių)
  2006-04-26
 • Auditas. Audito atsiradimas, organizavimas, reikšmė ir būtinumas

  Anotacija. Audito samprata. Audito apibrėžimas. Audito elementai. Audito raida. Audito klasifikacija. Audito organizavimas. Audito skirstymas į etapus. Audito duomenų tipai. Rizika ir klaidos. Skiriami trys pagrindiniai reikšmingumo (materialumo) lygiai. Lietuvoje galiojantys audito norminiai dokumentai. Auditoriaus teisės ir pareigos. Audito esmė ir būtinumas. Audito rinkos apžvalga 2004 m. Išvados.
  Auditas, kursinis darbas(20 puslapių)
  2005-10-27
 • Auditas. Finansinės institucijos. Kompanijos perėmimas.

  PowerPoint pristatymas. Auditas bei jo tikslas. Auditas. Audito tikslas. Etiniai reikalavimai auditoriams. Nepriklausomybė. Profesinė kompetencija. Sąžiningumas ir objektyvumas. Atstovavimas visuomenės interesams. Konfidencialumas. Atsakomybė. Auditoriams iškylančios etinės problemos. Finansinės institucijos. Etinės problemos, susijusios su finansinių institucijų veikla. Nepagrįstų paskolų išdavimas. Tarptautinių skolų išdavimas. Slaptumas ir demaskavimas. Šie bankų įsipareigojimai sukelia tokias problemas. Kompanijų perėmimai. Kompanijų perėmimas. Kompanijų perėmimo šalininkai teigia, kad kompanijų perėmimais. Kompanijų perėmimo priešininkai sako, kad teigiamos efektyvumo pasekmės gali atverti neigiamąsias, ypač ilgesnio laikotarpio požiūriu. Jų nuomone kompanijų perėmimas sąlygoja. Yra trys kompanijų perėmimo būdai. Įteisintas šantažas. Auksiniai parašiutai. Vadovų svertinis išpirkimas.
  Auditas, pristatymas(30 skaidrių)
  2006-11-10
 • Audito atranka (2)

  Įvadas. Audito samprata. Audito duomenų atrankos samprata. Audito duomenų atrankos etapai. Audito atranka. Audito darbo dokumentai. Audito išvada ir audito ataskaita.
  Auditas, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2009-06-03
 • Audito rizika ir jos įvertinimas

  Audito rizika. Įgimta rizika. Kontrolės rizika. Kontrolės rizikos įvertinimo ir supratimo dokumentavimas. Kontrolės testai. Galutinis kontrolės rizikos įvertinimas. Įgimtos ir kontrolės rizikos įvertinimas. Aptikimo rizika. Rizikos ir klaidų materialumo rodikliai. Rizikos koncepcija. Veiksniai turintys įtakos audito rizikai. Audito rizika mažose įmonėse. Rizikos vertinimo anketos. Išvados.
  Auditas, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2005-06-07
Puslapyje rodyti po