Išplėstinė paieška
 
 
 

Auditas (88 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Audito teisinis reguliavimas

  Įvadas. Audito tikslai ir reikšmė. Auditorius. Audito įmonės. Audito išvados.
  Auditas, referatas(11 puslapių)
  2012-01-18
 • Dokumentinis ir natūrinis auditas: Endriejavo seniūnija

  Endriejavo seniūnijos dokumentinis ir natūrinis auditas. Įvadas. Teorinė dalis (informacijos šaltinių apžvalga). Dokumentų tikrinimo reikšmė audito metu. Dokumentų tikrinimo nuoseklumas. Specialiųjų apskaitos dokumentų tikrinimas. Klaidų taisymo tikrinimas dokumentuose ir apskaitos registruose. Dokumentų klastojimo požymių nustatymas. Materialinės žalos nustatymas remiantis dokumentais. Turto inventorizacijos ir jų duomenų reikšmė atliekant auditą. Praktinė (tiriamoji) dalis. Endriejavo seniūnijos dokumentinis ir natūrinis auditas. Išvados.
  Auditas, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-03-26
 • Finansinė atskaitomybė ir auditas

  Įvadas. Įmonių finansinės atskaitomybės sudarymas. Įmonių finansinės atskaitomybės sudėtis. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Įmonių buhalterinės atskaitomybės sudarymas. Balanso sudarymas. Pelno (nuostolio) ataskaitos sudarymas. Pinigų srautų ataskaitos sudarymas. Finansinė atskaitomybė – pagrindas išoriniam auditui. Audito apibrėžimas, reikšmė ir tikslai. Audito apibrėžimas. Audito reikšmė. Audito tikslai. Audito klasifikavimas. Finansinis auditas. Finansinės ataskaitos - svarbiausias audito objektas. Finansinių ataskaitų duomenų panaudojimas auditoriaus veikloje. Finansinių duomenų reikšmingumas. Finansinė analizė atliekant auditą. Išvados.
  Auditas, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-02-23
 • Finansinis auditas

  Įvadas. Audito raida. Finansinis auditas. Finansinės analizės uždaviniai. Valstybinis finansinis auditas. Valstybinio finansinio audito tikslai. Išvados.
  Auditas, referatas(13 puslapių)
  2005-09-07
 • Ilgalaikio materialaus turto – nebaigtos statybos auditas

  Įvadas. Audito reikšmė. Audito būtinumas. Audito tikslai. Ilgalaikio materialiojo turto - nebaigtos statybos auditas. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Ilgalaikio turto gamybos apskaitos politika. Nebaigtos statybos audito uždaviniai. Projektinė-sąmatinė dokumentacija. Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimo savikaina. Atliktų darbų priėmimo dokumentacija. Apibendrinimas. Priedai (2).
  Auditas, referatas(18 puslapių)
  2007-04-02
 • Ilgalaikio materialaus turto auditas: AB "Lietuvos jūrų laivininkystė"

  Audito planavimo memorandumas. Įmonės ir jos verslo aprašymas. Finansinės atskaitomybės analitinė apžvalga trejų metų. AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" 2003, 2004, 2005 metų vertikali balanso analizė. AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" 2003, 2004, 2005 metų horizontali balanso analizė. AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" 2003, 2004, 2005 metų pelno (nuostolių) vertikali analizė. AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" 2003, 2004, 2005 metų pelno (nuostolių) horizontali analizė. AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" finansinių santykinių rodiklių analizė. AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" bankroto tikimybės įvertinimas trimis laikotarpiais. AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" SWOT analizė (stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės). AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" PEST analizė. Bendras audito rizikos įvertinimas. Materialumo ir toleruotinos klaidos apskaičiavimas bei paskirstymas balanso straipsniams. Rizikų sąrašas. Ilgalaikio materialiojo turto auditas. Kontrolės testų sudarymas. Audito procedūrų parinkimas ir audito programos sudarymas bei atlikimas. Audito išvada ir ataskaita. Toleruotina klaida, įmonės ir jos verslo apžvalga. Auditoriaus išvada. Auditoriaus ataskaita. Priedai (2).
  Auditas, kursinis darbas(55 puslapiai)
  2008-12-07
 • Ilgalaikio materialiojo turto auditas

  Įvadas. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita ir auditas. IMT audito reglamentavimas ir tikslai. Finansinės atskaitomybės principai. IMT ir trumpalaikio materialiojo turto audito skirtumai. IMT audito planavimas, darbo dokumentai ir išvados. IMT audito kontrolė ir metodai. Kontrolės procedūros. Inventorizacija. IMT sudėties auditas. IMT pirkimų ir pardavimų auditas. IMT nurašymų ir netekimų auditas. IMT nusidėvėjimo auditas. Išvados.
  Auditas, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-02-18
 • Ilgalaikio materialiojo turto auditas: AB "Autoera"

  Įvadas. Audito etapai. Audito tikslai. AB "Autoera" charakteristika. Audito programa. Balanso rodiklių analizė. Audito rizikos kiekybinis įvertinimas. Materialumo apskaičiavimas. Rizikos veiksniai susiję su įmonės veikla. Auditoriaus išvada. Auditoriaus ataskaita. Priedai (5).
  Auditas, namų darbas(21 puslapis)
  2007-02-23
 • Ilgalaikio turto auditas

  Ilgalaikio materialiojo turto auditas. Temos tikslas – paaiškinti ilgalaikio turto audito tikslus, pagrindinius uždavinius ir šio audito organizavimo ypatumus. Ilgalaikio materialiojo turto vidaus kontrolės įvertinimas. Ilgalaikio materialiojo turto inventorizacija. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos išsamumas. Ilgalaikio materialiojo turto įvertinimas. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tikslumas ir tvarkymas laiku. Kontroliniai klausimai. Pajamų ir sąnaudų registravimo auditas. Temos tikslas – paaiškinti pajamų ir sąnaudų registravimo audito tikslus, uždavinius ir šio audito organizavimo ypatumus. Skolų įmonei ir įmonės skolų auditas. Savininkų nuosavybės auditas.
  Auditas, konspektas(9 puslapiai)
  2010-10-11
 • Ilgalaikio turto lizingo auditas: AB "Anykščių vynas"

  AB "Anykščių vynas" veikla. Audito sutartis. AB "Anykščių vynas" balansas. Lizingas. Audito rizika. Audito planas. Audito atranka. Audito darbo dokumentai. Audito programa ir testai. Audito įrodymai. Auditoriaus išvada.
  Auditas, referatas(24 puslapiai)
  2006-11-23
 • Įmonės atsargų auditas: teoriniai ir praktiniai aspektai

  Įvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti teorinius ir praktinius aspektus, susijusius su įmonės atsargų auditu. Teorinė dalis. Atsargų audito reikšmė ir tikslai. Ypatybės ir sunkumai. Audito rizika atsargų audito procese. Atsargų audito atlikimo etapai. Atsargų audito nuoseklumo etapai. Atsargų gavimo auditas. Atsargų laikymo, išdavimo ir naudojimo auditas. Atsargų apskaitos būdų įvertinimas. Atsargų įkainojimo metodų įvertinimas. Auditoriaus vaidmuo atliekant inventorizaciją Dalyvavimo inventorizacijoje planavimas. Auditoriaus dalyvavimas inventorizacijoje būdai. Auditoriaus dalyvavimo inventorizacijoje ataskaita. Išvados.
  Auditas, kursinis darbas(14 puslapių)
  2011-06-29
 • Įmonės atsargų vidaus auditas: UAB "Staduva"

  Įvadas. Atsargų vidaus audito pagrindinės teorinės nuostatos. Atsargų audito reikšmė ir uždaviniai. Atsargų audito ypatybės ir sunkumai. Atsargų audito nuoseklumas. Atsargų gavimo auditas. Atsargų laikymo, išdavimo ir naudojimo auditas. Atsargų apskaitos būdų įvertinimas. Atsargų įkainojimo metodų įvertinimas. Auditoriaus vaidmuo inventorizuojant atsargas. Auditoriaus ir įmonės vadovybės atsakomybė ir veiksmai darant atsargų auditą. Atsargų vidaus audito atlikimas UAB "Staduva". UAB "Staduva" atsargų vidaus audito programa 2004 11 19. Vidaus auditorių išvada.
  Auditas, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2006-03-20
 • Įmonės finansinės veiklos auditas: UAB "G. Steponkaus kontora"

  Įvadas. Audito reikšmė ir būtinumas. Audito tikslai ir audito apibrėžimas. Audito organizavimo etapai. Audito darbo dokumentai. Audito išvados. Paaiškinamasis raštas prie 2004 metų finansinės atskaitomybės. Auditoriaus išvada. Priedas (1)
  Auditas, namų darbas(20 puslapių)
  2007-03-22
 • Įmonės pajamų auditas

  Įvadas. Pardavimų auditas. Pardavimų ir pirkėjų skolų ciklas. Svarbiausios procedūros, kurias turi atlikti auditorius kiekvienu ciklo etapu. Pardavimų vidaus kontrolės sistemos įvertinimas. Pardavimo pajamų auditas. Pardavimų ir pirkėjų skolų ciklas. Pardavimo pajamų pripažinimo auditas. Išlaidų ir sąnaudų auditas. Sąnaudų pripažinimo auditas. Sąnaudų dydžio nustatymas. Pardavimo savikaina. Perparduotų prekių savikaina. Veiklos sąnaudos. Pardavimo sąnaudos. Kitos veiklos sąnaudos. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Mokesčių auditas. Išvados.
  Auditas, referatas(24 puslapiai)
  2005-11-08
 • Įmonės strateginis auditas: UAB "Hansa Lizingas"

  Įvadas. UAB "Hansa lizingas" aprašymas. Lizingo rinkos Lietuvoje analizė. Konkurencingumo analizė (M. Porter Penkių konkurencinių jėgų modelis). UAB "Hansa lizingas" rinkos segmentas. Makroaplinkos analizė. Įmonės finansiniai rezultatai. UAB "Hansa lizingas" strategija. Strateginės veiklos kryptys. UAB "Hansa lizingas" verslo modelis. SWOT analizė. Išvados ir rekomendacijos.
  Auditas, referatas(11 puslapių)
  2007-10-01
 • Įmonės vidaus auditas

  Vidaus auditas. Vidaus audito vaidmuo. Apimtis ir funkcijos. Audito patikrinimai. Vidaus audito skyriaus pareigos. Ministerijose ir kitose valstybės įstaigose. Vidaus audito tarnybų darbo organizavimas ir veikimas. Pareiginiai aprašymai ir specifikacijos. Auditorius. Vyresnysis auditorius. Audito vadovas. Procedūros, kuriomis turi vadovautis vidaus audito skyrius ministerijose ir kitose valstybės įstaigose. Pagrindinės skyriaus pareigos. Vidaus audito metinių ir ketvirčio planų parengimas. Vidaus audito kontrolės žurnalas. Vidaus audito metinis planas. Vidaus audito programa ketvirčiui. Pranešimai apie auditą. Prašymai atidėti auditą. Mėnesių nuodugniam auditui parinkimas. Dokumentai, kuriuos skyrius turi pateikti vidaus audito grupėms. Procedūros, kuriomis turi vadovautis vidaus audito grupės. Pareigų paskirstymas. Informavimas apie audito pastebėjimus ir jų patikrinimas. Audito pabaiga. Audito apimtis. Nuodugnus parinktų mėnesių auditas. Tikrinant mokėjimo paraiškas reikia įsitikinti, kas... Tikrinant biudžeto paskirstymo įrašus, reikia įsitikinti, kad... Tikrinant apskaitos įrašus, reikia įsitikinti, kad... Darbo užmokesčio ir kitų mokėjimų darbuotojams tikrinimas. Komandiruotės. Pirkimų užsakymai. Banko ataskaitos ir kasos knyga. Avansinės (smulkios) sąskaitos. Sandėliai ir atsargos. Paslaugų (darbų) auditas. Dotacijų auditas. Valstybės įstaigos mokėjimo pavedimų auditas. Kitų mokėjimų dokumentų (įrašų) auditas. Įplaukų auditas. Vidaus audito rezultatai. Audito ataskaita. Audito ataskaitų tvarkymas. Audito ataskaitų saugojimas.
  Auditas, kursinis darbas(17 puslapių)
  2005-08-17
 • Įmonių auditas

  Audito reikšmė ir būtinumas. Audito planavimas. Esmė ir būtinumas. Audito planavimo schema. Audito organizavimas. Audito organizavimo etapai. Audito procedūros. Audito darbo dokumentai. Audito išvados. Išvados.
  Auditas, referatas(13 puslapių)
  2005-08-29
 • Įmonių veiklos auditas Lietuvoje: problemos ir sprendimai

  Summary. Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. Įvadas. Audito samprata ir reikšmė įmonėms. Audito apibrėžimas ir rūšys. Audito būtinumas ir aplinka. Audito stadijos ir procesinė apskaita. Tarptautinis auditas. Auditas išvystytose rinkos šalyse. Įmonės veiklos auditas Lietuvoje. Pardavimų auditas. Pardavimų ir pirkėjų skolų ciklas. Svarbiausios procedūros, kurias turi atlikti auditorius kiekvienu ciklo etapu. Pardavimų vidaus kontrolės sistemos įvertinimas. Pardavimų pajamų auditas. Pardavimo pajamų pripažinimo auditas. Išlaidų ir sąnaudų auditas. Sąnaudų pripažinimo auditas. Sąnaudų dydžio nustatymas. Pardavimo savikaina. Perparduotų prekių savikaina. Veiklos sąnaudos. Pardavimo sąnaudos. Agentinės veiklos sąnaudos. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Mokesčių auditas. UAB "INFO Lietuva" veiklos auditas: problemos ir jų sprendimai. UAB "INFO Lietuva" veiklos audito reikšmė įmonei. UAB " INFO Lietuva" ekonominės veiklos finansinių rodiklių auditas. UAB "INFO Lietuva" veiklos vidinis auditas. UAB "INFO Lietuva" veiklos išorinis auditas. Problemų iškėlimas ir jų sprendimo būdai. Išvados.
  Auditas, diplominis darbas(66 puslapiai)
  2006-05-23
 • Kokybės sistemų auditas

  Įvadas. Kokybės audito samprata. Kokybės audito ir kokybės technologijos dokumentai. Kokybės audito tikslai. Kokybės audito metodika. Kokybės audito planavimas. Išvados.
  Auditas, referatas(14 puslapių)
  2006-12-22
 • Lizingo auditas

  Įvadas. Audito programa. Lizingo gavėjo apskaita. Lizingo davėjo apskaita. Informacijos apie lizingą atskleidimas finansinėje atskaitomybėje. Išvados.
  Auditas, referatas(16 puslapių)
  2005-12-02
Puslapyje rodyti po